maandag 27 juli 2009

Bijmenging met biobrandstoffen tot 4% verplicht

De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de uitvoering regelt van de wet die de bijmenging van brandstoffen met biobrandstoffen verplicht maakt. Op 8 mei had de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat aardoliemaatschappijen verplicht om 4% biobrandstoffen bij te mengen in benzine en diesel. Het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette legt nu de praktische uitvoering van die wet vast. De aardoliemaatschappijen moeten elke drie maanden gegevens overmaken aan de algemene directie Energie, zodat die de uitvoering van de wet kan opvolgen. Die opvolging bestaat voornamelijk uit de controle van de boekhoudingen en van de duurzaamheidscriteria waaraan de biobrandstoffen moeten voldoen. Maatschappijen die hun verplichtingen niet naleven, kunnen verplicht worden een administratieve boete te betalen.

Europa bepaalt dat motorbrandstoffen vanaf volgend jaar voor minstens 5,75 procent uit biobrandstoffen bestaan. Zonder bijkomende maatregelen kan ons land die richtlijn zelfs niet benaderen. De regering opteerde er in 2006 voor om biobrandstoffen te stimuleren via fiscale vrijstellingen, maar dat leverde zo goed als niets op. Vorig jaar werd slechts voor 1 procent gemengd. Vrijwel nergens in België kan biobrandstof worden getankt. De situatie zorgde ervoor dat een aantal bedrijven die de voorbije jaren zwaar investeerden in biobrandstoffen hun producten niet verkocht kregen en daardoor zwaar in de problemen zitten.Het voorstel houdt in dat producenten van brandstoffen vanaf 1 juli zullen worden verplicht om 4 % biobrandstoffen te mengen in diesel en benzine. De verplichting geldt voorlopig voor 2 jaar. Indien de markt zo voldoende op gang wordt getrokken, vervalt de verplichting nadien. De fiscale vrijstelling van accijnzen blijft bestaan. Het gaat om een 4/5 vrijstelling wanneer de 4 procent wordt gehaald. Vanaf 5 procent biodiesel en 7 procent bio-ethanol wordt een volledige vrijstelling toegekend. Europa schrijft voor 2010 wel 5,75 procent voor.

dinsdag 14 juli 2009

Inzameling van vervallen geneesmiddelen succesvol

De OVAM lanceert samen met de farmaceutische sector, de gemeenten, het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe campagne om de inzameling van oude en vervallen geneesmiddelen te stimuleren. In alle gewesten moeten oude en vervallen geneesmiddelen worden teruggebracht naar de apotheek. In Vlaanderen bestaat deze regeling al meer dan twintig jaar en met succes. In 2008 werden 313 ton oude en vervallen geneesmiddelen ingezameld via de Vlaamse apotheken, een stijging met 15 ton tegenover 2007. Een nieuwe sorteerwijzer die vanaf midden juli verkrijgbaar is bij de apotheek, wijst de mensen nog eens op de sorteerregels voor oude en vervallen geneesmiddelen.

Voor de inzameling van oude en vervallen geneesmiddelen gelden een aantal duidelijke sorteerregels. Zo moet de klant onder meer eerst thuis de recycleerbare verpakkingen (karton, papier) verwijderen en sorteren voor hij de geneesmiddelen aflevert bij de apotheek. Niet opgebruikte pillen, capsules, zalfrestjes en restanten van siropen, sprays en vloeibare geneesmiddelen moeten ingeleverd worden bij de apotheker. De sorteerregels zijn opgenomen in een handige sorteerwijzer, die verkrijgbaar is bij de apotheker of via de website www.goedgebruik.be of www.ovam.be

De oude en vervallen geneesmiddelen worden door de apotheker in speciaal daarvoor ontworpen dozen verzameld, waarna de geneesmiddelengroothandel ze centraliseert in zijn magazijn. Een erkende firma haalt de dozen op en voert ze af naar verbrandingsinstallaties. Daar wordt het afval op een veilige en milieuhygiënisch verantwoorde manier verwerkt. Als u vragen of klachten hebt over de inzameling van oude en vervallen geneesmiddelen, kunt u contact opnemen met uw gemeentelijke milieudienst of mailen naar info@goedgebruik.be

Gentse Feesten en Mexicaanse griep

Nu er in België meer en meer gevallen van Mexicaanse griep zijn wijst men met beschuldigende vinger naar evenementen zoals Torhout Werchter, maar ook vliegtuigreizen en taalkampen doen het aantal patiënten met griep gevoelig stijgen. Wat nu met het derde grootste openluchtfestival in Europa? Op een overleg van de Stad Gent met alle betrokken actoren vandaag is beslist dat voor de Gentse Feesten geen specifieke maatregelen in verband met de Mexicaanse griep vereist zijn. De Mexicaanse griep is nu eenmaal een griep zoals alle andere. Het risico tot besmetting is even groot als op een voetbalmatch, een fuif of in een grootwarenhuis.

Het risico op besmetting op de Gentse Feesten is niet anders dan op andere evenementen. Alle maatregelen die getroffen moeten worden, worden bepaald door het Interministerieel Influenza commissariaat. Voor de Gentse Feesten beschikt men over degelijke overleg- en communicatiestructuren die toelaten dagelijks de informatie af te stemmen met alle betrokken diensten, zoals de Volksgezondheid, de ambtenaar nood- en interventieplanning, de Gezondheidsdienst en de Huisartsenvereniging Gent. Het Gentse stadsbestuur raadt wel aan om de basis hygiëneregels te volgen. Bij grieperig gevoel: blijf thuis en bel je huisarts. Was regelmatig je handen en zorg voor hoest- en nieshygiëne (gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze onmiddellijk in de vuilnisbak) Info: www.influenza.be of tel. 0800 99 777

ExxonMobil lanceert biobrandstoffenprogramma

ExxonMobil Corporation gaat samenwerken met het biotechnologiebedrijf Synthetic Genomics Inc. om een nieuwe generatie biobrandstoffen uit fotosynthetische algen te ontwikkelen. “Deze investering volgt op jaren van planning en onderzoek en is een belangrijke aanvulling op ExxonMobil’s inspanningen om een doorbraak te realiseren op energietechnologiegebied,” zo zegt vice-president Emil Jacobs. “Om aan de groeiende energiebehoefte van de wereld te kunnen voldoen, zullen meerdere technologieën en energiebronnen vereist zijn. Biobrandstoffen geproduceerd door algen kunnen een belangrijk deel zijn van de toekomstige oplossing op voorwaarde dat onze inspanningen leiden tot een rendabele brandstof met lage netto CO2-uitstoot ” aldus Emil Jacobs.

ExxonMobil heeft een samenwerkingsverband aangegaan op het gebied van onderzoek en ontwikkeling met SGI, een onderneming die zich richt op de ontwikkeling van genoom gerichte oplossingen. SGI is opgericht door genoom pionier Dr. Craig Venter. De samenwerking behelst de ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen uit fotosynthetische algen die uitwisselbaar zijn met de huidige generatie motorbrandstoffen. Indien het onderzoeksprogramma succesvol verloopt, verwacht ExxonMobil in het kader van het project meer dan 600 miljoen dollar uit te geven. De interne kosten worden geraamd op 300 miljoen en mogelijk zal meer dan 300 miljoen dollar aan SGI betaald worden. “Hoewel nog jaren van onderzoek en ontwikkeling voor de boeg liggen kunnen de op algen gebaseerde brandstoffen helpen om aan de groeiende wereldvraag naar transportbrandstoffen te voldoen. Tegelijkertijd kunnen ze bijdragen aan vermindering van de broeikasgasemissies," aldus senior vice president Michael Dolan. “Ons nieuwe, op algen gebaseerde biobrandstoffenproject past in ExxonMobil's streven om emissies van onze productieprocessen en onze producten zowel via efficiencyverbeteringen als technologiedoorbraken te verminderen.”

ExxonMobil heeft de afgelopen vijf jaar meer dan 1,5 miljard dollar geïnvesteerd in het verminderen van de broeikasgasemissies. Tot de initiatieven behoort het ontwikkelen van technologieën die het brandstofverbruik beperken, zoals synthetische materialen die autobanden langer op druk houden, geavanceerde motoroliën en lichtgewicht kunststoffen. Ook doet bedrijf onderzoek naar verbeterde motorefficiëntie, heeft het de lithiumbatterij scheidingsfilm voor hybride en elektrische auto’s verbeterd en financiert het baanbrekend onderzoek naar verbetering van zonne-energie, biobrandstoffen en CO2-opslag. “De werkelijke uitdaging bij het ontwikkelen van een nieuwe generatie biobrandstoffen is de mogelijkheid om grote hoeveelheden te produceren. "Hiervoor zullen doorbraken in zowel wetenschap als technologie nodig zijn," aldus Craig Venter, CEO van SGI. "Het samenwerkingsverband tussen SGI en ExxonMobil brengt kennis en expertise samen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die kunnen leiden tot productie van biobrandstoffen uit algen op grote schaal.”

ExxonMobil’s technologische en wetenschappelijke ervaring zal gedurende het gehele project worden gebruikt, van de ontwikkeling van systemen ter vergroting van de schaal van de algenproductie tot en met de productie van brandstoffen als eindproduct. Emil Jacobs van ExxonMobil voegde hieraan toe: “Na uitgebreid onderzoek hebben we vastgesteld dat de productie van biobrandstoffen uit algen mogelijk belangrijke voordelen biedt. Het belangrijkste voordeel is dat broeikasgassen verminderd kunnen worden door gebruik te maken van volop beschikbaar zonlicht en CO2 voor het kweken van de fotosynthetische algen. Dit gaat niet ten kosten van de beschikbaarheid van drinkwater en akkerland en dus niet van de voedselproductie. Tenslotte kunnen algen grote hoeveelheden olie produceren die verwerkt kunnen worden in bestaande raffinaderijen om brandstoffen te produceren die zijn aangepast aan de bestaande transporttechnologie en infrastructuur.”

ExxonMobil, de grootste internationale naamloze vennootschap op het gebied van olie en gas, maakt gebruik van technologie en innovatie om te helpen voldoen aan de groeiende energiebehoeften van de wereld. ExxonMobil beschikt binnen de sector over een leidende portfolio van olie- en gasbronnen, is de grootste raffineerder en verkoper van petroleumproducten en haar chemische divisie behoort tot de grootste in de wereld. Voor meer informatie www.exxonmobil.com

SGI, opgericht in 2005, wijdt zich aan de ontwikkeling en het op de markt brengen van genoom gedreven oplossingen voor het aanpakken van de wereldwijde uitdagingen op het gebied van energie en milieu. De vooruitgang op het gebied van synthetische genomen biedt grenzeloze toepassingskansen op een breed scala van productgebieden, waaronder energie, chemische stoffen en farmaceutische producten. De belangrijkste onderzoeksprogramma’s zijn gericht op de bio-energiegebieden:
-Het ontwerpen van geavanceerde biobrandstoffen met superieure eigenschappen vergeleken met ethanol en biodiesel.
-Het gebruiken van fotosynthetische organismen om rechtstreeks uit zonlicht en kooldioxide producten met een toegevoegde waarde te fabriceren.
-De ontwikkeling van nieuwe biologische oplossingen om de productie en de productiesnelheid van ondergrondse olie- en gasbronnen te verhogen.
-De ontwikkeling van plantenvoeding voor een hogere oogstopbrengst, meer ziekteresistentie en rendabiliteit.
Voor meer informatie www.syntheticgenomics.com

Ook de Europese initiatiefnemers voor de productie van energie uit algen zijn verenigd in http://www.eaba-association.eu. Ook interessant is da afweging voor of tegen bio-energie

maandag 13 juli 2009

11 juli: Gent cultuurstad, Oost-Vlaanderen cultuurprovincie

In zijn 11 juli toespraak benadrukte provinciegouverneur Andre Denys de aandacht voor al die Oost-Vlamingen die binnen onze Vlaamse gemeenschap een erkenning kregen, een bewijs van de rijkdom aan cultureel talent in onze provincie. Maar talent gedijt het best in een omgeving die inspirerend werkt en die beschikt over een bepaalde traditie. André Denys: “Gent en onze provincie hebben een rijke traditie en zijn als omgeving een geschikte inspiratiebron”. Maar Oost-Vlaanderen is méér dan Gent: de meeste gemeentebesturen zijn erg trots op hun cultureel erfgoed en hun bruisend cultureel leven. Landelijke kunstacademies floreren als nooit tevoren. Er zijn een 20-tal rockfestivals in de provincie die een schitterend podium vormen voor onze jonge wolven.

Gouverneur Denys verwees niet alleen naar de uitzonderlijke cultuurtraditie en de historische gebouwen, maar ook naar de talrijke uitdagingen. De Oost-Vlaamse sociaal-economische positie kan beter en ook het tekort aan ondernemers wordt nijpend. Maar er zijn ook positieve berichten: bedrijven herstellen zich, de koopkracht stijgt licht door de verlaging van de energieprijzen en de lastenverlaging. Maar de crisis is nog niet voorbij, veel hangt er van af of de Oost-Vlaamse bedrijven zich zullen handhaven in een verscherpte concurrentiële omgeving. Gouverneur Denys verwacht veel van een krachtenbundeling door de organisatie van de sociaal-economische ronde van Oost-Vlaanderen. De nadruk ligt daarbij niet op artificiële maar op duurzame welvaart.

Tijdens de plechtigheid n.a.v. de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli werden de Oost-Vlaamse laureaten van de Vlaamse Cultuurprijzen 2008 gehuldigd. Ook de Oost-Vlamingen die binnen de culturele sector een prijs of onderscheiding ontvingen, werden gehuldigd. De Oost-Vlaamse laureaten van de Vlaamse Cultuurprijzen 2008 zijn Nedda El-Asmar (Vormgeving), Flip Kowlier (Muziek), Willy Linthout (Strip) en Wouter Steenhaut (Cultureel Erfgoed). Oost-Vlamingen die binnen de culturele sector een prijs of onderscheiding ontvingen: Dimitri Verhulst – Libris Literatuurprijs 2009, Peter Verhelst, Gouden Uil Jeugdliteratuurprijs 2009, Sylvie Dhaene – prijs voor Cultuurmanager 2009 en Freek Braeckman, Slimste mens ter wereld.

zondag 12 juli 2009

Speelpleinwerk in de kijker

Afgelopen donderdag offerden in Oost-Vlaanderen alleen al honderden jonge mensen vrijwillig hun kostbare tijd op om het beste van zichzelf te geven. Vaak zijn ze van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de weer om voor te bereiden, te vergaderen, zich te verkleden, te spelen, te begeleiden, op te ruimen, te evalueren. En gelukkig met het verdiende resultaat: elke dag trekken duizenden kinderen met een brede glimlach richting het speelplein. Op het speelplein kan er dan ook nog écht gespeeld worden: kampen bouwen, trouwen met een prinses, haarvlechten leggen of putten graven. Het spelen op zich staat centraal en dat kunnen wij alleen maar toejuichen! Het enthousiasme van kinderen en ouders neemt dan ook toe. Speelpleinwerk is intussen zo een sterk maatschappelijk gegeven geworden, dat niemand er nog naast kan kijken.

Speelpleinwerking In Gentbrugge bezochten we het project Speelse Wijken, een nieuwe vorm van speelpleinwerking, waarbij de buurtbewoners en de Jeugddienst de handen in elkaar slaan om de kinderen een leuke vakantie te bezorgen. Jeugdwerkster Astrid Van de Sompel: “Buurtbewoners willen in hun wijk heel graag een speelpleinwerking, maar soms is er geen of te weinig aanbod voor de kinderen in de buurt. Wegens te hoge verwachtingen en allerlei voorwaarden werd er vaak afgehaakt”. De jeugddienst gaat in de wijk op zoek naar een peter of meter die de speelpleinwerking samen met de Jeugddienst in goede banen leidt. De Jeugddienst voorziet een financiële vergoeding voor de monitoren en het materiaal en ondersteunt vooral door het project inhoudelijk.

In de wijk Vogelhoek zijn vooral Geert Colle en zijn echtgenote actief. Geert Colle: “Mijn vrouw en ik hebben 13 jaren buurtkinderwerk gedaan tot onze eigen kinderen volgroeid waren. Ondertussen merkten de mensen van de gebiedsgerichte werking dat onze wijk geen initiatieven kende. David Slosse en Nathalie Desmet maakten ons warm voor een Wijk-aan-zet evenement. Via de formule 'speelse wijk' heb ik me aangemeld als peter, Paul Helderweird werd assistent-peter”. De structuur met eenvoudige spelen, ingekleed in een verhaal, roept herinneringen op uit het verleden, en bij slecht weer is de garage een plaats is voor kinderen. Geert Colle: “Mijn wens is dat er iets groeit in de wijk. Traag, maar gestaag; zoals de natuur. Mensen worden ook niet in één jaar volwassen. Het was een leuke verrassing om de eerste dag speelse wijk één van de monitrices te herkennen, die als kind in onze kinderklub gezeten had”!

Deze zomer loopt opnieuw het provinciale project rond inclusieve speelpleinen. De provincie Oost-Vlaanderen tracht samen met VDS, Oranje, Sjalom en VFG Jong de Oost-Vlaamse speelpleinen actief en bewust 'inclusief' te laten werken. Zij zetten voortaan hun deuren open voor kinderen met een beperking, waarbij samenspelen van álle kinderen centraal staat. De speelpleinen die deze zomer een inclusieve werking hebben en hier intens bij worden begeleid tijdens hun inspanningen: Aalter-Bellem, Sloeberslot Assenede/Boekhoute, Gouden Leeuw Belsele, Bartje Beveren, Tureluur Destelbergen, ’t Ges Eeklo, Evergem, Gavere, Pinokio Herzele, Rollebolle Laarne, Joepla Lochristi, Maldegem-Kleit, Melle, Suikerspin Moerbeke-Waas, Riebedebie Stekene, Spegt Temse, Wesp Wetteren en ’t Hemelrijk Zottegem.

Bovendien organiseert VDS samen met de jeugddienst van Gent deze zomer 2 spetterende bouwweken op kindermaat. Dit nieuwe project moet het bouwen en avontuurlijk spelen van de Gentse kinderen stimuleren, er zal dus flink getimmerd en geverfd worden deze zomer. Tijdens de eerste week van augustus rijden ze rond met de bouwkamjonet. Deze zal elke namiddag halt houden op een openbaar terrein, waar kinderen vrijblijvend mee kunnen bouwen. De derde week van augustus (20 tem 24 augustus) komt er een vaste bouwspeelplaats, gelegen aan de Site (Rabot), waar ook het speelplein van El Paso dan werking heeft. Nabijgelegen speelpleinwerkingen worden telkens uitgenodigd om mee te komen bouwen. Een aantal Oost-Vlaamse speelpleinwerkingen organiseert ook een speciaal evenement, een ‘OpenSpeelpleinDag’ of andere speelse hoogtepunten. Meer info op http://www.speelplein.net

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk organiseert deze zomer dan weer 2 toeren binnen de Oost-Vlaamse grenzen. Op dinsdag 14 juli is er een fietstoer doorheen allerlei speelinitiatieven in Gent. De tweede toer trekt met minibusjes op pad op donderdag 23 juli en doet de speelpleinen van Zottegem, Laarne, Hamme-Zogge en Beveren aan. Meer info over deze én andere toeren in speelpleinend Vlaanderen vindt u via de link www.speelplein.net/data/folder_bustoeren_2009.pdf

vrijdag 10 juli 2009

Gent beslist over nieuw sportcomplex Rozenbroeken.

In 2006 begon het Gentse stadsbestuur de zoektocht naar een geschikte privé-partner om in een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS) op de sportsite Rozebroeken in Sint-Amandsberg een 50m-bad en een multifunctionele sporthal te realiseren. 5 Inschrijvers dienden een kandidatuur in; daarvan werden 2 groepen (S&R en Sportoase) uitgenodigd om een offerte in te dienen. Uiteindelijk kon het voorstel van S&R het college en TMVW het meest bekoren. S&R (bestaande uit: Innopa, Artabel, Van Hout, Egta, Cegelec en Lotec) is een solide PPS partner voor het ontwerp, de financiering, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van een multifunctioneel sportcentrum. Zij realiseerden onder meer de zwembaden van Pelt en Lier. Ook de zwembaden van Merelbeke, Overijsse en Ninove werden door hen ontworpen. Maar S&R beschikt ook over de expertise van haar partners zoals Vanhout, die zwembaden voor onder meer SunParks bouwt.

Naast een olympisch bad (50 op 25m) met 2 beweegbare bodems, een omnisporthal met 4 sportterreinen, 2 gevechtssporthallen en een uitgebreide horeca, voorziet S&R
een zeer attractief waterrecreatieaanbod. Daarbij springen vooral de wildwaterbaan, een golfslagbad, de indoor surfpool en een ‘magic oval’ in het oog. Voor de allerkleinsten is er een kinderbad met speeltuigen en voor de iets grotere kinderen een dynamische waterspeeltuin. Voor wie het allemaal rustiger mag zijn er de warmwaterlagune en het wellnessgedeelte met sauna en stoombad. Tijdens de bouw zal de bestaande sportinfrastructuur zijnde het zwembad en de sporthal onverminderd open kunnen blijven. Voor het sportbad en de sporthallen zullen de klassieke tarieven, zoals door de Stad Gent vastgelegd, gehandhaafd worden. Zo zal een zwembeurt voor volwassen Gentenaars 2,75 euro kosten, net zoals in de andere zwembaden.

De Stad Gent en TMVW waren bijzonder gecharmeerd door de gedurfde architectuur die dankzij het gebruik van natuurlijke materialen perfect integreert in de groene parkomgeving. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het milieu: gebruik van hout met een FSC label, rietfilter, behandeling regenwater tot zwemwater, gebruik hernieuwbare energiebronnen (een fotovoltaïsche centrale van 6.000 m², warmtekrachtkoppeling, …) hierdoor zal het sportcentrum Rozebroeken het energiezuinigste sportcomplex van België worden). Na het bouwverlof zullen de Stad Gent en TMVW verdere onderhandelingen met S&R aanknopen om ten laatste tegen einde 2009 een overeenkomst met betrekking tot het ontwerp, de financiering, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van dit sportcomplex te kunnen afsluiten. Er werd tevens ook beslist om de opdracht niet toe te wijzen aan Sportoase. In september 2009 zal het ontwerp toegelicht worden in de gemeenteraadscommissie Sport. Tevens zullen de betrokken sportclubs uitgenodigd worden op een informatievergadering begin september.

Be Fair and Sustainable Awards 2009

Fair Trade 09 De achtste editie van de Week van de Fair Trade loopt van 30 september tot 10 oktober 2009. Die week wil de bevolking sensibiliseren voor deze handel die respect inhoudt voor de mens en het milieu. Het is tevens de gelegenheid om de beste nieuwe initiatieven rond eerlijke handel te bekronen. Bij die gelegenheid worden ook de Be Fair & Sustainable Awards voor eerlijke handel en voor duurzame handel met ontwikkelingslanden uitgereikt. Het Trade for Development Centre reikt maar liefst zes Awards uit. Er zijn vier Be Fair Awards die de beste initiatieven in de sector belonen: het beste nieuwe bedrijf of vereniging, het beste nieuwe merk, de beste nationale promotiecampagne tijdens de Week van de Fair Trade en de beste organisatie van eerlijke handel in het Zuiden. Voor het eerst worden er ook twee Be Sustainable Awards worden uitgereikt. Die bekronen de beste initiatieven rond duurzame handel met ontwikkelingslanden. Een award zal gaan naar het beste nieuwe bedrijf of organisatie en één naar het beste duurzame merk.

Voor Samuel Poos, coördinator van het Trade For Development Centre, komt de uitreiking van de Be Sustainable Awards voort uit het feit dat eerlijke handel niet het enige systeem is dat streeft naar evenwichtiger en doorzichtiger handelsbetrekkingen tussen producenten uit het Zuiden en consumenten uit het Noorden. Ook ethische handel en duurzame handel, met initiatieven zoals Rainforest Alliance of FSC (duurzaam bosbeheer) willen in diverse mate de sociale en ecologische productiekosten internaliseren. De plechtige awarduitreiking vindt op 6 oktober 2009 plaats in het Atomium. De laureaten worden gekozen door een jury van experts uit het bedrijfsleven, de marketingwereld en economische journalisten. De beste drie organisaties krijgen elk 5.000 euro en de zes laureaten zullen de award kunnen gebruiken in hun communicatie. Kandidaten vinden alle nodige info en het volledige reglement op www.befair.be .

Het Trade for Development Centre is een programma van de Belgische Technische Coöperatie dat eerlijke handel, duurzame handel en handelshulp in België en in de ontwikkelingslanden wil bevorderen. Vorig jaar werden de 2 Be Fair Awards gewonnen door B2Be Fair en Altervoyages. B2Be Fair werd opgericht met als doel de verkoop van fairtradeproducten aan bedrijven te bevorderen. B2Be Fair legt zo de nadruk op het plezier dat faire kwaliteitsproducten kunnen geven. http://b2be-fair.be Bij Altervoyages slaan "Mouvement d'Actions à Travers-Monde" en "Identité Amérique Indienne" de handen in elkaar. Hun voorstel is een aanbod van alternatieve reizen langs verschillende culturen. Op het programma staan reizen naar Ecuador, Peru, Argentinië, Guatemala (in samenwerking met de coöperatieve Café Chorti) en de Dominikaanse Republiek. www.altervoyages.org

Een Gents Hittegolf- en Ozonpiekenplan

De Stad Gent heeft samen met het OCMW een hittegolfplan opgesteld. Dit plan bouwt voort op de initiatieven die op de verschillende beleidsniveaus worden genomen zowel het federaal, Vlaams als provinciaal niveau. Het plan gaat daarom uit van dezelfde fasen die federaal zijn vastgelegd, met name de waakzaamheidsfase, de waarschuwingsfase en de alarmfase. De meerwaarde van een Hittegolf- en Ozonpiekenplan op lokaal niveau ligt vooral bij het vroegtijdig sensibiliseren van thuisverpleegkundigen en maatschappelijk werkers die burgers preventieve tips kunnen meegeven en door hun alertheid kunnen helpen in het detecteren van risicopersonen die tijdens een hittegolf extra aandacht behoeven. Het Hittegolf- en Ozonpiekenplan richt zich naar alle inwoners van Gent, maar er gaat speciale aandacht uit naar de risicogroepen: (alleenstaande) senioren, daklozen en kinderen. Binnen de doelgroep senioren gaat er speciale aandacht naar de 80-plussers.

Dit Hittegolf- en Ozonpiekenplan is een eerste aanzet waarop verder gebouwd kan worden. Het focust vooral op de creatie van een efficiënt netwerk tussen actoren die op een effectieve wijze risico-personen kunnen detecteren, sensibiliseren, waarschuwen en eventueel helpen bij een mogelijke hittegolf in zijn verschillende fases. De Stad Gent raadt mensen alvast aan om zich in de zomerperiode extra te beschermen voor de zon en rekening te houden met volgende tips:
Bij warm weer verliest ons lichaam veel meer vocht door te zweten. Het is daarom belangrijk voldoende (kraantjes)water te drinken.
Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.
Blijf binnen, vooral bij ozonpieken, omdat de ozonconcentratie binnen de helft lager is dan buiten.
Houd ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken dicht gedurende de dag en verlucht ‘s nachts wanneer de temperatuur gedaald is.
Blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op.
Wanneer u zware inspanningen moet verrichten, doe dit dan bij voorkeur ’s morgens vroeg of ’s avonds.
Laat nooit een persoon of een dier achter in een stilstaande wagen.
Draag lichte kledij (met een lichte kleur) om de verdamping op de huid te vertragen.
Wees solidair met de mensen om u heen door extra aandacht te hebben voor hen die minder zelfredzaam zijn en hen deze tips mee te geven of u kunt hen doorverwijzen naar één van onderstaande diensten.
Wie vragen heeft, kan eveneens contact opnemen met één van onderstaande diensten:

OCMW - Algemeen Maatschappelijke Dienstverlening
Onderbergen 86, 9000 Gent
Tel.: 09 266 99 02 Fax: 09 266 98 60 E-mail: joris.beaumon@ocmwgent.be

Gezondheidsdienst Baudelohof 9000 Gent
Tel: 09 235 22 50 Fax: 09 233 39 85 E-mail: gezondheidsdienst@gent.be
Openingsuren: maandag van 8:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur
dinsdag van 8:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur
woensdag van 8:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur
donderdag van 8:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur
vrijdag van 8:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur

donderdag 9 juli 2009

Jodiumtabletten houdbaar tot eind 2009.

Inwoners van een risicozone rond een nucleaire site konden hebben normaal gesproken jodiumtabletten in huis. De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking is echter overschreden. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid bevestigt na nieuwe analyse de perfecte en efficiënte werking van de jodiumtabletten, en dit nog tot minstens eind oktober 2009. Er werd een openbare aanbesteding gepubliceerd voor de productie van nieuwe jodiumtabletten. Door een juridisch protest van een kandidaat leverancier, moet de aanbestedingsprocedure opnieuw worden gedaan (de aangepaste offerteaanvraag is gelanceerd op 19 juni 2009). Dit brengt vertraging mee. De verdeling van de nieuwe tabletten zal gepaard gaan met een nationale informatiecampagne.

De meest recente analyses bevestigen dat de jodiumtabletten nog tot minstens eind oktober 2009 gebruikt kunnen worden. Het WIV controleert jaarlijks de conformiteit van de tabletten. De tabletten worden in het labo uitvoerig geanalyseerd en ondergaan de strengste testen waaraan ook nieuwe medicatie moet voldoen. Omwille van garanties voor de volksgezondheid, wordt in België momenteel de conformiteit telkens met maximum 1 jaar verlengd. Bij de productie van de jodiumtabletten in 1999 was het verplicht om een vervaldatum te vermelden op de verpakking. Nu moet de verpakking van de nieuwe jodiumtabletten enkel de fabricatiedatum te vermelden. Na 10 jaar moet analyse van de tabletten aantonen of nog steeds aan de normen wordt voldaan en of ze verder bruikbaar zijn in geval van nucleaire ongevallen.

Wie in een risicozone woont en nog geen voorraad jodiumtabletten in zijn bezit heeft, kan nog steeds tabletten uit de bestaande voorraad te verkrijgen. Men ontvangt dan een bon waarmee men de tabletten kan afhalen bij een apotheek naar keuze in de noodplanningszone. Particulieren kunnen zich wenden tot de Algemene Directie Civiele Veiligheid, via e-mail (jodiumtabletten@ibz.fgov.be) of per post (Algemene Directie Civiele Veiligheid, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel). Zij krijgen eveneens een bon toegestuurd: daartoe vermelden ze duidelijk hun naam, adres en het aantal gezinsleden.

Bij een ernstig nucleair incident kan zich een radioactieve lozing voordoen. Daarbij kan ook radioactief jodium ontsnappen. Bij blootstelling zal de schildklier het jodium opnemen. De inname van de tabletten zorgt ervoor dat de schildklier wordt verzadigd met stabiel (niet-radioactief) jodium. Hierdoor kan de schildklier geen radioactief jodium meer opnemen. Vooral voor de jongere bevolking is de inname van stabiel jodium noodzakelijk. Om het ongeboren kind te beschermen, geldt dit ook voor zwangere vrouwen. Jodiumtabletten beschermen enkel tegen radioactief jodium. Bij een nucleaire lozing kunnen eventueel ook andere stoffen vrijkomen. Volg daarom de aanbevelingen van de overheid op. Link: http://www.belgium.be/nl/leefmilieu/milieurampen/nucleaire_ramp

SABIJN stelt eerste Gents gezongen Jazz CD voor tijdens Gentse Feesten!

Sabijn (1) Sabijn is een authentiek Gents fenomeen! Geboren en getogen in Gent groeide ze op met de ballroom muziek waarop haar ouders zo graag dansten en wedstrijden wonnen. Ze moest en zou een jazz singer worden en werkte hard om haar studies zang- en woordkunst te kunnen betalen. Onder haar motto “The swing, that’s my thing!” heeft Sabijn nu een stomende en swingende jazz CD uit die ze volledig in het Gents zingt en waarvoor ze zelf de teksten schreef. 2009 is overigens door Pierke Pierlala uitgeroepen tot het ‘Jaar van het Gentse Dialect’. Met haar kwartet van drums, bas, piano en gitaar treedt ze tijdens de Gentse Feesten gratis op, onder meer in de middeleeuwse keldergewelven van De Griffioen.

Voor haar CD ‘Jazz in ’t Gensch’ bewerkte Sabijn elf bekende jazznummers en gaf ze typische Gentse titels zoals ‘k hèb geen goeste’ of ‘Mein zoeteke’ of ‘Ik kan eu nie anders’. Ze heeft zelfs een song opgedragen aan de Gentsche Sosseteit’ die zich inzet voor de instandhouding en de promotie van het Gents. Het twaalfde nummer, ‘Vroag mei ni woarom’, is dan de Gentse vertaling van haar eigen compositie ‘Move On’. Sabijn verwerkt ook Bekende Gentenaars en typische Gentse uitdrukkingen in haar teksten. Swingjazz liefhebbers herkennen ongetwijfeld heel wat gekende melodieën. Zie ook het clipje op Youtube en de CD fragmenten op haar website. Haar teksten zijn voornamelijk autobiografisch met een komische noot en een dubbelzinnige ondertoon. Ze gaan steevast over situaties en relaties die verkeerd lopen, maar ook over een verhoopte muzikale doorbraak. Want Sabijn is ambitieus. Deze Gentse Rita Reys wil namelijk ook in New York schitteren in beroemde jazzclubs als The Blue Note in Manhattan.

Sabijns’ leven leest als een roman, gekruid met anekdotes, ontmoetingen (o.a. met Toots Thielemans) en vele ups en downs. Maar bovenal schittert deze selfmade woman als toonbeeld van doorzettingsvermogen, getuige haar levensloop op haar www.sabijn.com . Haar eerste, Engelstalige CD uit 2007 heette niet toevallig ‘I Keep Moving On’, waarop ook de eigen compositie ‘Move On’. In een andere compositie ‘Charlie Chaplin’ integreert ze dan weer haar clowneske inborst als cabaretière, met een sausje blues en met een kracht die alles wil overleven. Haar website is overigens goed gedocumenteerd, met diverse foto’s, geluid- en videofragmenten.

Haar CD ‘Jazz in ’t Gensch’ is te koop in eetcafé A Capella, Godshuizenlaan 33 Gent en zal ook na elk Gentse Feestenconcert te koop zijn aan 15 Euro. Haar eerste Engelstalige CD Keep Moving On’ is er te koop aan 10 euro en wie beide CD’s koopt, heeft voordeelprijs van 20 euro. Info: www.sabijn.com.

Praktisch: Sabijn zingt ‘Jazz in ’t Gensch’. GRATIS toegang (behalve in Oostakker)
18 & 19 juli: Brasserie Het Volk, Poel 7 te Gent om 20 uur
20 juli: Faja Lobi, Vlaanderenstraat 2 te Gent, om 21uur
22 t/m 26 juli: De Griffioen, Koningsstraat 1 (aan Belfortstraat) te Gent om 20 uur.
21 juli: Gastoptreden van 21u tot 21u30 in de totaalshow van Noël Fack in Ontmoetingscenter, Pijphoekstraat 30 te Oostakker (betalend)

Bier brouwen als remedie tegen de crisis

Uit een onderzoek, uitgevoerd bij 1.500 Vlaamse studenten door Guido magazine en Brouwland, blijkt dat de Vlaamse studenten genieten in de eerste plaats associëren met het drinken van alcohol. Vooral mannen zijn die mening toegedaan en denken daarbij in eerste instantie aan een frisse pint. Ook sterke en duurdere bieren zoals Duvel en abdijbieren zoals Leffe en Westmalle blijken zeer populair bij de Vlaamse jongeren. Op de vraag naar hun favoriete biermerk verkoos 22% van de respondenten Jupiler boven Stella Artois. Op geruime afstand volgt Lindemans en Duvel. De top 5 wordt vervolledigd door Kriek.

Ook in het drankgebruik spelen trends een rol en hebben alcoholische dranken bij de Vlaamse jongeren af te rekenen met een bepaald imago. Zo wordt Breezer beschouwd als passé, te jong en plat commercieel. Jenever krijgt dan weer het etiket van oubollig opgeplakt. Schuimwijn of Cava, witte wijn, normale pils, bieren van hoge gisting en trappisten of abdijbieren zijn daarentegen erg in trek. Deze laatste twee worden, samen met whisky, bovendien als zeer authentiek beschouwd.

Uit de enquête blijkt ook dat maar liefst 43% van de respondenten zelf graag zijn of haar eigen alcoholische drank zou willen brouwen. De voorkeur voor welke drank is echter verschillend tussen jongens en meisjes. Zo bestaat de top drie van de vrouwelijke respondenten uit schuimwijn, witte wijn en een eigen speciaalbier. Jongens zien het omgekeerd en zetten het brouwen van een eigen speciaalbier op de eerste plaats, nadien volgt de eigen pils en pas op de derde plaats vinden we schuimwijn terug. Slechts enkelen verkiezen het creëren van een eigen frisdrank of denken (onterecht) dat het zelf brouwen van alcohol illegaal is.

Deze interesse verklaren ze deels vanuit de behoefte om hun eigen ding te doen. Maar ook de prijs speelt een belangrijke rol. Zo is thuis brouwen, zeker nu de commerciële bieren voortdurend prijsstijgingen doorvoeren, een pak goedkoper. Daarnaast speelt ook de smaak een rol. Een zelf gebrouwen bier is immers veel lekkerder doordat je onder andere zelf smaakaccenten kan toevoegen (zoet of bitter, fruitig of niet fruitig). Maar ook programma’s als “Katarakt”, “De smaak van de Keyzer” en “Tournée Générale” spelen een rol in de heropleving van het zelf brouwen van alcoholische dranken.

De resultaten bevestigen het vermoeden van Brouwland, Europa’s meest gespecialiseerde leverancier voor wijnmakers, likeurbereiders en bierbrouwers. Het bedrijf levert alles wat nodig is voor het artisanaal bereiden van bieren, wijnen, fruitsappen, likeuren en kaas, zowel aan professionals als hobbyisten. Brouwland organiseert nu een grote biercompetitie waarbij jongeren uit heel Vlaanderen zullen strijden om de titel van “Beste zelf gebrouwen bier van Vlaanderen”. Alvorens de geïnteresseerden aan de slag kunnen, krijgen zij een professionele opleiding bier brouwen en de volledige infrastructuur voor het zelf brouwen ter beschikking. De gelukkige winnaars zien hun bier op kosten van Brouwland in grote hoeveelheden geproduceerd worden. Op vrijdag 10 juli vindt in de gebouwen van Guido in Gentbrugge een eerste biercursus plaats.

Op de vraag met welke mannelijke en vrouwelijke Bekende Vlaming de respondenten wel eens een pint zouden willen gaan drinken werden maar liefst 300 namen opgegeven. Bij de vrouwelijke BV’s ging de voorkeur uit naar Roos Van Acker. Op ruime afstand gevolgd door Véronique De Cock, Ann Van Elsen, Hilde De Baerdemaecker en Lien Van De Kelder. Bij de mannelijke BV’s haalde Roel Vanderstukken het voor Axel Daesseleire, Mathias Schoenaerts, Kurt Rogiers en Koen Wauters.

woensdag 8 juli 2009

Meer dan 90% is spam

Belgacom blijft strijd voeren tegen spam en verhevigt haar inspanningen om aan de top te blijven op het vlak van spambestrijding. Het misbruik van e-mail om massaal ongevraagde reclameberichten (spam) te versturen blijft een ernstig probleem. In 2006 was zowat 80% van alle mails ongewenst, in 2008 was dat opgelopen tot 90,75%. Tijdens de eerste jaarhelft van dit jaar was er een lichte daling, behalve op de professionele markt. De spamtechnieken worden steeds meer verfijnd, en het volume blijft toenemen. Vaak is spam voorzien van mechanismen om de e-mailfilters te omzeilen. Overvolle mailboxen en verminderde productiviteit zijn maar enkele van de gevolgen. In de meeste gevallen hangt spam tegenwoordig samen met fraude die ten koste gaat van carriers, internettoegangsleveranciers en eindgebruikers.

In 2004 onderschepte het beveiligingsnetwerk van Belgacom in totaal 1,1 miljard virussen en ongevraagde reclameberichten (spam), in 2005 waren dat er 3,3 miljard of drie keer zoveel en alleen in de eerste helft van 2007 waren het er al 6,4 miljard. Sindsdien rolde de steeds groter wordende sneeuwbal steeds sneller en in april van dit jaar registreerde Belgacom de 100.000.000.000ste (100 miljardste!) onderschepte spam.
Belgacom was dankzij haar beveiligingsplatform in staat steeds meer spamberichten en virussen te onderscheppen, in 2008 alleen reeds meer dan 30 miljard. De eerste jaarhelft van 2009: komt het totaal onderschepte spamberichten op 87,3% (of 3,45% lager dan in 2008), een lichte afname. Op de professionele markt is er daarentegen een lichte groei: van 95,3% in 2008 naar 95,4% (of +0,1%) de eerste jaarhelft van 2009.

Belgacom onderschept voor haar klanten het merendeel van die ongewenste berichten, zonder dat zij er hinder van ondervinden. Zeker tijdens het weekend zijn meer dan 9 op de 10 mailberichten ongewenst, omdat er dan minder ‘echt’ mailverkeer is. Belgacom vernieuwt permanent haar aanpak, maar ook de spamtechnieken worden steeds meer verfijnd. Malwareschrijvers en spamverzenders werken regelmatig samen. Een malware (trojan, worm, virus) zorgt ervoor dat de controle wordt verworven over een groot aantal computers, zodat een spamverzender deze computers kan gebruiken om spamberichten te verzenden. Zo worden onschuldige klanten het slachtoffer van deze nieuwe vorm van criminaliteit. Om een en ander te bestrijden schakelt Belgacom haar beveiligingsplatform « in the cloud» in, met antivirus en antispamsystemen, firewalls en URL filtering. De term « in the cloud » betekent dat geen enkel systeem bij de klant is geïnstalleerd, maar in de datacenters van Belgacom. Zo krijgen de klanten een hogere productiviteit, raken hun mailboxen minder snel vol, hun netwerk wordt minder belast en hun ecologische voetafdruk wordt niet nodeloos groter. In de huidige economische context wil Belgacom haar klanten ondersteunen door nog meer diensten « in the cloud» aan te bieden. Dankzij deze service hoeven de klanten zelf niet te investeren in die systemen. Belgacom zorgt voor een hoge graad van continuïteit en betrouwbaarheid en de klant kan dus meer middelen vrijmaken voor zijn eigenlijke bezigheden.

Er is tegenwoordig ook een toename van de cybercriminaliteit. De technologie evolueert snel (ook in de opkomende landen), de informaticapiraten wijzigen steeds sneller hun gedrag en maken gebruik van nieuwe technieken (valse identiteit, scareware, rootkit, wormen,…). Aan de andere kant verminderen een aantal bedrijven mankracht en middelen die zij inzetten voor beveiliging. Dit contrast verhoogt het infectierisico door kwaadwillige software. Bescherming op netwerkniveau alleen volstaat niet. Elke klant doet er goed aan zelf ook zijn computer of netwerk te beschermen. Men kan gratis de kwetsbaarheid van zijn eigen computer testen op het volgende adres :

http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/dynamic/product.jsp?dcrName=hbs_skynet_security_check

Meer over de Belgacom Security oplossingen: www.belgacom.be/security.

Congo in Contrast: van dagdagelijks leven tot oorlogsverkrachting

Op 12 juli organiseert het Forum van Vlaamse Vrouwen een overzichtstentoonstelling met werken van de Congolese kunstenares Rhode Bath-Schéba Makoumbou. Rhode woont en werkt in Brussel, ze exposeert regelmatig in heel Europa en ook in Afrika. In haar thuisland, de Republiek Congo heeft ze de status van ‘une vraie star’. Ze mag er prat gaan op de eervolle titel ‘La fierté du Congo’. Niet onterecht: een betere ambassadrice kan het land zich immers niet indenken. Rhode werd geboren in Brazzaville, hoofdstad van de Republiek Congo, en heeft drie kinderen. Haar vader is de in Congo erg bekende kunstenaar David Makoumbou. Naast de vorming en de invloed van haar vader kreeg ze geen echte artistieke opleiding. In 1997 heeft ze zich ingeschreven aan de universiteit, richting journalistiek. Door de oorlogen in Congo werd haar studie jammer genoeg onderbreken En als kunstenaar kan je in Congo niet overleven. De doorsnee Congolees heeft geen benul van de waarde van kunst. Tentoonstellingen zijn eerder zeldzaam en de personen die kunst kopen zijn voor het grootste deel westerlingen.

In 2003 stelde ze tentoon in Saint-Etienne in Frankrijk en besliste om een aantal galerijen te bezoeken in Brussel. Daar ontmoette ze de galerijuitbater Marc Somville. Die heeft veel geïnvesteerd in de promotie van haar kunstwerken. Sinds 2004 woont ze in Brussel. Er is in Congo Brazzaville wel een Centre Culturel Français dat regelmatig tentoonstellingen wijdt aan zowel Congolese als aan buitenlandse kunstenaars. En dan is de bekende school Poto-Poto die een podium biedt aan alle artiesten die er zijn afgestudeerd. Tentoonstellingen worden vooral georganiseerd in hotels of andere publieke plaatsen. Het grote probleem in Congo is dat de bevolking weinig interesse heeft in kunst en zich er ook niet voor verplaatst. De levensomstandigheden zijn er heel triest en de meerderheid van de bevolking denkt enkel en alleen aan voedsel. Overleven is prioritair!

Ondertussen voelt Rhode zich hier al heel goed thuis: “Maar wat me vooral treft aan Brussel is dat de culturele diversiteit hier aanvaard wordt, hier bijna gewoon is. Bovendien geeft men hier aan ieder van ons de kans zijn of haar eigen culturele identiteit te bewaren. Brussel is echt een voorbeeldstad op gebied van het in praktijk brengen van de integratie. Akkoord, er zijn nog wel wat problemen, maar de verantwoordelijken doen heel erg hun best om die weg te werken. In mijn ogen is de multiculturele samenleving trouwens een enorme intellectuele verrijking! FVV: De vrouw heeft een belangrijke plaats in je werk. Rhode: In mijn artistiek werk tracht ik de Congolese vrouw in de schijnwerpers te plaatsen, meer bepaald de vrouw tijdens haar leven van alledag. Mijn werk is een ode aan de Afrikaanse vrouw: een vrouw van actie, een moedige vrouw; een vrouw die alles bemoedert, die zich bekommert om het dagelijkse leven. Kijk bijvoorbeeld naar mijn beeldhouwwerk ‘Het Zogen’! Het moederschap maakt immers deel uit van het dagelijkse leven in de échte betekenis van het woord. De Afrikaanse vrouw geeft haar kinderen heel lang de borst, bindt haar kinderen op de rug, De Afrikaanse vrouw en haar kind zijn bij wijze van spreken één… Of ze nu aan het werk is of niet: ze vormen samen een geheel!

FVV: Je schildert en je sculpteert. Waar gaat je voorkeur naartoe? Wat doe je het liefst? Rhode: Dat is een moeilijke vraag. Het is net door te schilderen dat ik zin kreeg om ook te gaan beeldhouwen. Als ik een schilderij af had, kreeg ik meer en meer zin om dat doek ook driedimensionaal te zien. Mijn beeldhouwwerken zijn dan ook, bij wijze van spreken, figuren die uit hun doek gestapt zijn. Nu, ik blijf schilderen, maar ik heb het gevoel dat ik me creatief beter kan uitleven in mijn beeldhouwwerk. Of zoals ze het in het Nederlands zeggen: “Ik kan er mijn creatief ei in kwijt”. (lacht)

FVV: De tentoonstelling in Gent is min of meer je debuut in Vlaanderen. Wat verwacht je ervan? Rhode: Sinds ik tentoonstel in Europa moet ik zeggen dat ik overal in het algemeen zeer goed ontvangen word. Ik krijg zeer veel aanmoedigingen en gelukwensen. Ik krijg nu onwaarschijnlijk veel aanvragen voor tentoonstellingen. Het is moeilijk om mijn agenda bij te houden. Nu, ik merk op dat in Vlaanderen de meerderheid van de bevolking veel waarde hecht aan de artistieke creatie. Ik heb er alle vertrouwen in! FVV: Wij van onze kant zijn fier, ‘de trots van Congo’ te mogen verwelkomen in Gent. Ook wij hebben er alle vertrouwen in. Link: www.rhodemakoumbou.eu

Interview van Martien Bode (FVV) Met Rhode Bath-Schéba Makoumbou.


Van 12 tot 27 juli 2009 organiseert het Forum van Vlaamse Vrouwen het project ‘Congo in Contrast’ in het Augustijnenklooster, Academiestraat 1 te Gent. Van dagdagelijks leven tot oorlogsverkrachting. Het betreft een overzichtstentoonstelling van werken van de Brussels Congolese kunstenares Rhode Bath-Schéba Makoumbou enerzijds en foto’s uit de reeks ‘Oorlog Life’ van VRT journalist Peter Verlinden anderzijds. Link: www.vlaamsevrouwen.org

dinsdag 7 juli 2009

Wat met de auto tijdens de Gentse Feesten?

GentseFeesten2009 Tijdens de Gentse Feesten wordt de binnenstad, zoals elk jaar, voor een groot deel autovrij gemaakt. Alleen met een uitgekiend verkeersveiligheidsplan kunnen de Gentse Feesten optimaal verlopen. Voor de bewoners van de binnenstad zijn er extra voorbehouden bewonersplaatsen voorzien. Omwille van de veiligheid geldt er ook dit jaar een totaal doorrijverbod voor gemotoriseerd vervoer. Dit betekent dat men enkel in de feestenzone mag rijden tussen 6 s’morgens en 12 uur ’s middags, en dit stapvoets. Nadien is de feestenzone enkel toegankelijk voor de feestende voetgangers. Op gerichte momenten en plaatsen zal de politie controles uitvoeren en indien men zich als bewoner van het gebied aanmeldt, zal de dienstdoende agent beslissen of deze de zone mag inrijden.

Voor de taxi’s zijn drie clusters met taxistandplaatsen voorzien, meer bepaald op het Sint-Michielsplein, in de Limburgstraat (IBIS) en in de Steendam. Voor minder mobiele mensen zijn er parkeerplaatsen in de Sint-Jansdreef, de Limburgstraat (IBIS), het Sluizeken en de Poel. Ook aan de motorrijders is gedacht: zij kunnen hun moto kwijt op de Poel, de Steendam en in de Limburgstraat. Er zijn bewaakte fietsenstallingen aan het Baudelopark en op de Oudebeestenmarkt. In de Sint-Niklaasstraat, Steendam, Limburgstraat, Sint Jacobsnieuwstraat, Hoogpoort, Baudelokaai en Drabstraat kan men de fiets onbewaakt stallen. Maar liefst 1.150 plaatsen (bewaakte en onbewaakte) worden voor de fietsers gereserveerd. De gasten van hotels kunnen hun verblijf verlaten via de door de politie goedgekeurde hotelroutes.

Alle wegomleggingen worden ruim vooraf aangeduid en gecommuniceerd. Wat de parkeerbehoeften van de Gentenaars betreft: net als de voorbije jaren wordt een aantal extra parkeerplaatsen ingericht als voorbehouden bewonersplaats. Wie geen kostbare tijd wil verliezen met het zoeken naar een parkeerplaats in het drukke verkeer van de binnenstad, kan zijn wagen gratis parkeren op een van de drie grote P+R terreinen: in Oostakker (Antwerpsesteenweg), Gentbrugge (onder viaduct E17) en in Sint-Denijs-Westrem aan Flanders Expo (The Loop). En ook dit jaar worden extra inspanningen geleverd om het openbaar vervoer optimaal af te stemmen op de drukte van de Gentse Feesten. De Stad Gent werkt hiervoor samen met de partners van De Lijn en de NMBS. Wie met de NMBS reist kan een evenementenbiljet tegen -50% kopen. Het ticket geeft ook recht vervoer met De Lijn tussen de stations Gent Sint-Pieters of Gent Dampoort en de feestenzone. De Stad Gent is ervan overtuigd dat zowel de Gentenaars als de duizenden bezoekers op deze manier nog meer zullen kunnen genieten van de Feesten, en dat op een gezonde, plezante en veilige manier. Een overzicht van de verkeersregelingen tijdens de Gentse Feesten vindt u onder www.gent.be Klik daar op 'Aanverwante info'.

StoryNations lanceert sportieve wandeltalkshows

Navitell , het Belgisch technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in mobiele software en storytelling, lanceert vandaag op het verhalenplatform StoryNations de Walking Talkshow, een nieuw verhaal dat sportievelingen tijdens een traject van 10.000 stappen zowel informatie als entertainment bezorgt. Je kan dit auditief mobiel verhaal op je eigen GSM, of mp3 downloaden via www.storynations.com om het daarna al wandelend te beluisteren. Tijdens de Walking Talkshow krijgt de wandelaar heel wat infotainment van een paar virtuele vrienden en deskundigen. Naast trends inzake sport & beweging, coaching, informatie over de juiste wandelschoenen en correct bewegen, komen ook straffe wandelmuziek, leuke weetjes en zelfs een sessie met een lachcoach aan bod. Juni vorig jaar werd in Gent het vergelijkbare project Vlaamse Kunststeden voorgesteld

Terreinwagen 04 Storynations.com werd op 1 juli opengesteld voor het publiek. Via dit internetplatform kan iedereen verhalen uploaden, downloaden, te koop aanbieden of aankopen, die nadien kunnen afgespeeld worden via mobiele toestellen (GSM, PDA, mp3, iPhone, navigatietoestellen). Samen met andere ondernemingen, mediabedrijven, steden en gemeenten, en allerhande organisaties wil Navitell het online platform verder uitbouwen en mobiele belevingen op het vlak van toerisme, gezondheid en vrije tijd tot bij het grote publiek brengen. “De Walking Talkshow is een nieuwe manier om mensen op een belevingsvolle manier aan het bewegen te krijgen”, aldus Isabelle Maenhout van Navitell, “De idee ontstond tijdens een creatieve brainstorming sessie met Christophe Peeters, Schepen van Sport van de stad Gent. Hij wou de Gentenaars op een originele manier aansporen om meer te bewegen. De idee groeide al gauw uit tot een ‘overal toepasbaar’ concept. Hierdoor kan deze Gentse uitvinding vanaf vandaag eender waar beleefd worden: in het bos, in een park, op de wandelpiste… zelfs in de tuin.” Voor Gent werd trouwens nog iets speciaals ingebouwd: “Wie de Walking Talkshow wil ervaren aan de Gentse Watersportbaan, krijgt een leuk extraatje onder de vorm van plaats gelinkte informatie: namelijk een verlengstuk van 3 km, waarmee je tijdens de wandelshow heel wat over de Blaarmeersen te weten komt”, aldus Isabelle Maenhout.

StoryNations.com brengt o.a. geschiedenis opnieuw tot leven door verhalen te vertellen op de juiste plaats en op het juiste tijdstip. Deze vorm van mobiel entertainment beperkt zich niet alleen tot toerisme maar kent ook toepassingen in de keuken en de persoonlijke levenssfeer. Navitell richt zich met het platform op verschillende terreinen van de samenleving zoals toerisme, erfgoed, milieu, sport, media, gezondheid en zelfs eet- en bewegingscultuur. Daarbij kiest het bedrijf bewust voor een stapsgewijze aanpak. Navitell is een Belgisch technologiebedrijf, gevestigd in het Limburgse Lummen, dat mobiele software ontwikkelt die multimediale content op mobiele toestellen tot leven brengt. Dankzij de ontwikkelde softwarebrug tussen de satellieten en het multimedia-apparaat is de StoryTraveller een uitstekende virtuele gids. In de afgelopen maanden werden StoryTravellers ontwikkeld voor de Vlaamse Kunststeden en het Atomium/Expo ‘58 in samenwerking met de archieven van VRT, RTBf en Belgavox. Intussen heeft Navitell ook in andere domeinen de kracht van de mobiele storytelling ontdekt en werd naast de StoryTraveller ook de StoryTrip, StoryCook en StoryCoach ontwikkeld. Link: www.storynations.com

maandag 6 juli 2009

Minister De Padt wil dat voetbalclubs investeren in de maatschappij

Vrijdagnamiddag 3 juli overlegde minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt met de politie en met vertegenwoordigers van de voetbalwereld en voetbalsupporters. Minister Guido De Padt: “De maatschappij investeert miljoenen in de voetbalwereld, hoog tijd dat de voetbalwereld ernstig in de maatschappij begint te investeren. Of noem het een euro voor een euro”. Dat is de boodschap die minister Guido De Padt meegaf tijdens een rondetafel overleg met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de Nationale supportersfederatie en de politie. De minister wil dit principe op lokaal vlak stimuleren. Aan de politie heeft de minister van Binnenlandse Zaken met nadruk gezegd dat zij meer diepgaande risicoanalyses zouden uitvoeren voor ze de politie inzet bij een wedstrijd. Aan de KBVB heeft De Padt nog verzocht om actie ondernemen tegen omkoping en gokfraude rond voetbalwedstrijden. De minister verwacht tegen het einde van de zomer een reeks voorstellen.

Minister Guido De Padt wil dat de voetbalwereld eindelijk zelf ook gaat investeren in projecten rond voetbalveiligheid, preventie en fair play. In een brief aan alle burgemeesters met eersteklasseclubs zal hij vragen dat zij in hun veiligheidsprotocol met de clubs een luik zouden opnemen over het sociaal dividend. In augustus zal De Padt ook met de voorzitter van de Pro League over dit initiatief praten. Minister De Padt: “Wij hebben berekend dat de politie-inzet bij de testmatchen 500.000 euro heeft gekost. Als de maatschappij zoveel investeert in het voetbal, dan is het hoog tijd dat de voetbalwereld een sociaal dividend uitkeert en zelf initiatieven gaat nemen ten voordele van de maatschappij”. Minister De Padt wil dat deze clubs sociale of preventieprojecten met jongeren, scholen of buurtbewoners starten en die projecten ook uit eigen kas betalen. Met andere woorden: iets teruggeven aan de maatschappij in de plaats van te wachten op subsidies van de overheid. In de Nederlandse stad Utrecht staat in de huidige veiligheidsovereenkomst bijvoorbeeld, dat voor een bepaalde investering van de stad in het voetbalstadion, de club in ruil 700 maatschappelijke uren zal presteren.

Tijdens het overleg zijn ook de cijfers voor politie-inzet en incidenten bij eerste klasse voetbalwedstrijden van het voorbije seizoen besproken. Het aantal supporters is tijdens het voetbalseizoen 2008-2009 gestegen met 20% vergeleken met drie seizoenen eerder. Minister Guido De Padt: “Het is nu wel veiliger voor de mensen om naar het voetbal te gaan, positieve supportersacties werpen hun vruchten af.” De Nationale Supportersfederatie Profclubs heeft het afgelopen seizoen voor de eerste maal gebruik gemaakt van een meldformulier, waarbij de vertegenwoordiger van de supporters van de bezoekende club hun mening konden geven over diverse aspecten van de organisatie van de wedstrijd, waaronder ook de veiligheid en ordehandhaving. Er zijn 128 meldformulieren ingevuld. In 99 gevallen is de veiligheid als goed beoordeeld, in 7 gevallen als matig en in 3 gevallen als niet goed. In de andere gevallen is deze rubriek niet ingevuld.

Het aantal politiemensen ingezet bij voetbalwedstrijden van de Pro League is gedaald. Gemiddeld waren voor één wedstrijd 73 politiemensen aan het werk tegenover 77 in het seizoen 2007-2008. Toch wordt er nog vaak politiepersoneel ingezet zonder een diepgaande risicoanalyse vooraf. Minister De Padt: “Ik heb er bij de politiezones op aangedrongen dat zij voor elke wedstrijd een ernstige risicoanalyse zouden uitvoeren en dat ze zouden werken op kwaliteit van inzet in de plaats van op kwantiteit.” De minister heeft aan een werkgroep van lokale politie gevraagd om samen met de Voetbalcel richtlijnen voor te bereiden opdat de nationale beleidslijnen door elke politiezone op dezelfde manier zouden gevolgd worden.

Het aantal geweldsfeiten is gestegen: 93 in het seizoen 2008-2009 tegenover 53 in het seizoen voordien. Dit betekent ondermeer dat de eigen harde kernen nog doeltreffender moeten worden aangepakt door politie en door de clubs. Er is geen enkel verband tussen de dalende politie-inzet en de stijging van het geweld. Geweldsfeiten omvatten alle vormen van fysiek geweld en ook het gooien met voorwerpen naar personen. Het gaat hier hoofdzakelijk over geïsoleerde feiten gepleegd door individuen. Het geweld gepleegd door groepen van minstens 10 personen, feiten die typerend zijn voor hooliganisme, is slechts 11 keer voorgekomen.

Grondreiniging in Vlaanderen onderdeel van duurzame economie

eerstesteencolgate6 Uit een interne oefening uitgevoerd door FEBEM en OVB bij hun leden grondreinigers blijkt dat de totale omzet in de reiniging van gronden in 2008 is gestegen met zo’n 16% tegenover 2007, namelijk van 50 naar 58 miljoen euro. Het aantal directe personeelsleden in de sector steeg in hetzelfde jaar in Vlaanderen van 115 naar 131. De stijging werd vooral veroorzaakt in het segment van de fysico-chemische reiniging (stijging met ongeveer 50% in tonnage tot 390.000 ton). Bij de fysico-chemie worden gronden via scheidingsinstallaties fysiek gesaneerd. Een kleinere stijging werd vastgesteld bij de biologische behandeling ( stijging met 15% tot 560.000 ton). Bij de biologische reiniging doen bacteriën het werk. De thermische reiniging (verhitting) kreeg dan wel bijna een verdriedubbeling (van 25.000 ton naar 66.000 ton) maar bleef in hoeveelheid dus beperkt.

Nu de Vlaamse regering zich buigt over het beleid van de komende 5 jaar, wijst de milieuindustrie op de positieve effecten gekoppeld aan grondreiniging. Investeren in het reinigen van gronden zorgt niet alleen voor een gezondere bodem, maar ook voor extra tewerkstelling, de ondersteuning van jonge Vlaamse bedrijven in een beloftevolle markt en heel wat innovaties inzake saneringstechnieken. Een gezondere bodem betekent ook een grotere flexibiliteit in het gebruik van gronden en de creatie van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemen en wonen in Vlaanderen. Het Vlaamse bodemsaneringsbeleid heeft de laatste jaren gezorgd voor heel wat investeringen in grondreinigingscentra. Ook de Vlaamse administratie heeft in haar memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering gewezen op het belang van bodemsaneringen.

FEBEM en OVB herhalen dan ook hun vraag naar de Vlaamse overheid om werk te maken van deze ambities. De nieuwe Vlaamse regering moet dan ook effectief extra middelen vrij maken voor de realisatie van de vele brownfieldprojecten die de vorige regering heeft aangekondigd. Dit kan niet met het huidige saneringsbudget van de Vlaamse overheid want dit zou enkel een verdringing betekenen van saneringsdossiers door de aangekondigde brownfieldprojecten. FEBEM en OVB herhalen hun vraag tot een verhoging van het overheidsbudget voor ambtshalve saneringen van de huidige 30 miljoen tot 100 miljoen euro.

Een duurzame economie betekent ook een economie die de negatieve erfenissen uit het verleden wegwerkt. Dit betekent investeren in het saneren van verontreinigingen die in het al dan niet verre verleden zijn ontstaan. Pas dan kan een gezonde economie ontstaan, vrij van alle historische lasten. De Vlaamse grondreinigingsbedrijven beschikken over de installaties, knowhow en gedrevenheid om hier werk van te maken. We steken dan ook graag de hand uit naar de komende Vlaamse regering. FEBEM is de Federatie van Belgische Milieubedrijven. OVB is de Ondernemersvereniging voor Bodemsaneerders. FEBEM en OVB vertegenwoordigen samen alle Vlaamse grondreinigers.

zondag 5 juli 2009

Forse stijging overnachtingen in Gent

AC Portus Ganda 08Gent kreeg in 2008 opnieuw meer slapers over de vloer: het aantal overnachtingen steeg met bijna 6 procent tegenover 2007. Het aantal overnachtingen in Gent neemt jaar na jaar toe. Vorig jaar boekten de Gentse hotels en andere logies in totaal 765.758 overnachtingen, het aantal overnachtingen in Bed@Breakfasts niet meegerekend. Dit is een record. Het leeuwendeel van de overnachters, 521.785 of 68 procent van alle Gentse overnachtingen, was als toerist in Gent. Ongeveer 15,3 procent logeerde hier voor een congres, 16,6 procent voor andere zakelijke doeleinden. Opvallend is de toename van het aantal overnachtingen voor congressen: vijf keer meer dan in 2005. Gent wordt steeds aantrekkelijker als locatie om congressen te organiseren. Een mogelijke verklaring is dat congressen steeds meer online registreren. Op steeds meer websites krijgt men meteen de kans om ook een overnachting te boeken. Het zakelijke toerisme daalt met 6 procent ten opzichte van 2007. Aan de ene kant weegt de crisis door, maar gelukkig scoort Gent als toeristische trekpleister zeer hoog. Volgens schepen Mathias De Clercq is dit omdat Gent ook alles uit de kast haalt om zich bij iedere gelegenheid weer met succes te promoten.

Uit de cijfers blijkt echter dat Gent steeds populairder wordt bij landgenoten: in vergelijking met 2007 overnachtten 14,7 procent meer Belgen in de stad. Voor het eerst sinds een aantal jaren stijgt bovendien het aantal Fransen. Hetzelfde geldt voor andere belangrijke markten zoals het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Daling is er bij de Nederlanders en de Duitsers. Het aantal Amerikanen stijgt met 22 procent ten opzichte van 2007. De sterk stijgende lijn in het aantal overnachtingen in Gent die zich sinds een viertal jaren aftekent, zet verder door. Ook in vergelijking met de andere kunststeden blijft Gent het goed doen. Ter nuancering willen we nog meegeven dat Gent in werkelijkheid heel wat meer logés herbergt: in de cijfers zijn immers de overnachtingen van B&B’s niet opgenomen, een succesformule waarvan ook in Gent een rijk aanbod aanwezig is. Link: http://www.bedandbreakfast-gent.be

vrijdag 3 juli 2009

Nieuw administratief centrum voor Gentse ambtenaren

visserijpark10Het torenhoge Belgacom gebouw aan de Keizer Karelstraat is opnieuw in gebruik. De Stad Gent huisvest er drie departementen, goed voor 355 ambtenaren. De Stad Gent huurt het gebouw van 9.100 m2, samen met 100 parkeerplaatsen van de NV Gedevco. De huurprijs bedraagt 105 euro per m2, wat een stuk lager is dan de gangbare marktprijs van 120 euro per m2. De tien verdiepen werden in een half jaar tijd volledig gerenoveerd en heringericht door de Dienst Facility Management. De inrichting gebeurde volgens het open kantorenconcept, wat voor een ruimtebesparing van 25% zorgt. Bovendien werden de aanpassingswerken bekostigd door de verhuurder, en dat spaart de stad nog eens 1,5 miljoen euro.

AC Portus Ganda 06De Gentse ambtenaren kampten de laatste jaren met overbezetting en plaatsgebrek. Daarom werd een masterplan herhuisvesting opgesteld. Schepen Christophe Peeters: “Heel wat diensten kampen met huisvestingsproblemen. Sommige diensten zaten in mooie historische panden, zoals het Hof van Ryhove. Maar als dat mooie pand onpraktisch en overbezet is, dan moet je maatregelen nemen. Bovendien moet het huidige Administratief Centrum aan het Zuid ook gerenoveerd worden. Een ander probleem is het over en weer geloop tussen al die verschillende diensten en het onderhoud van al die gebouwen”. Vooral de mensen van Gentinfo zijn enthousiast, zij kunnen nu samen met mensen van andere diensten overleggen en hun licht opsteken. Zo kunnen zij de burger nog beter en sneller informeren.

AC Portus Ganda 09Maar de verhuis is slechts een voorproefje van wat er tegen 2015 zal gebeuren, want dan krijgt zowat de helft van de 4.200 personeelsleden van de stad Gent een nieuw kantoor aan het Gentse Zuid. Schepen Peeters: “Tegen dan verlaat de provincie het PAC om al haar diensten te centraliseren aan de Henleykaai. In 2015 moet ook de nieuwe bibliotheek aan de Waalse Krook af zijn, dan komt het oude gebouw aan het Zuid vrij”. De stad heeft nog een optie om het gebouw een jaar langer te huren, maar tegen 2016 moet de hele doorschuifoperatie rond zijn. Daarna wordt het oude Belgacom gebouw gerenoveerd en komen er appartementen met een prachtig zicht op de Gentse binnenstad.

Foto 1: Zicht op het Belgacom gebouw met Van Eyckbad op de voorgrond
Foto 2: De nieuwe onthaaldesk van het Departement Onderwijs
Foto 3: Zicht vanuit het Belgacom gebouw op de omgeving. (Klik op de foto)

Schorsing Gentse korpschef verlengd.

Kunst politie 21In de zaak van de geschorste korpschef van de Politiezone Gent Peter De Wolf, commissaris Sonja Corryn en hoofdinspecteur Olivier Speeckaert heeft burgemeester Daniël Termont op donderdag 2 juli 2009 beslist dat de schorsing van Peter De Wolf wordt verlengd met 4 maanden, met ingang vanaf 5 juli 2009 en dat 12,5% van zijn wedde gedurende die periode zal worden ingehouden. De schorsing van Olivier Speeckaert wordt verlengd tot en met 15 september 2009 en dat 12,5% van zijn wedde gedurende die periode zal worden ingehouden. Het gaat bij beiden om de verlenging van een voorlopige schorsing bij ordemaatregel. De schorsing van Sonja Corryn wordt niet verlengd.

Korpschef Peter De Wolf dankt de verlenging van zijn schorsing aan het feit dat hij tegen zijn veroordeling tot 12 maanden cel met uitstel in beroep gaat. Peter De Wolf werd veroordeeld wegens het vervalsen van een PV en vluchtmisdrijf. De Wolf belde na het ongeval naar Sonja Corryn, die ter plaatse kwam en verklaarde dat zij achter het stuur zat. Olivier Speeckaert stelde het proces-verbaal op en verwerkte daarin de valse verklaringen. De rechtbank zette geen van de veroordeelden uit hun rechten, maar ze riskeren wel een tuchtsanctie. De Gentse burgemeester Daniël Termont liet de korpschef en de twee politieofficieren schorsen.

De schorsing van Corryn is door het stadsbestuur opgeheven. In afwachting van het resultaat van het tuchtdossier kan ze weer aan het werk bij de politie. Sonja Corryn en Olivier Speeckaert beslisten om niet in beroep te gaan tegen de veroordeling. De uitspraken in de tuchtdossiers volgen later. Wat Peter De Wolf en Sonja Corryn betreft behoort dat tot de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken, wat Olivier Speeckaert betreft tot die van de burgemeester.

UGent geselecteerd voor grote mobiliteitsprojecten buiten Europa

De Europese Commissie selecteerde de UGent als coördinator voor 2 prestigieuze mobiliteitsprojecten gericht op de Westelijke Balkan (Basileus) en China (LiSUM). Daarnaast is de UGent als partner betrokken in vijf andere EMECW projecten: Brazilië, Brazilië/Paraguay/Uruguay, Venezuela/Ecuador/Cuba/Chili, India en opnieuw China. Een nieuw internationaal succes voor de UGent na het verwerven van het ECTS label. De UGent kan bogen op een jarenlange expertise in het beheer van Europese onderwijsprogramma’s. Als ECTS pionier, werd de UGent vorig jaar nog uitgeroepen tot Erasmus Success Story en worden vijf Erasmus Mundus Master Courses vanuit de UGent gecoördineerd. Het project met de Westelijke Balkan loopt al sinds de zomer van 2008. Dat er nu ook een project met China komt is uitzonderlijk nieuws, dit creëert tal van opportuniteiten voor studenten en professoren. China is immers een prioritaire samenwerkingsregio voor de UGent.

De EMECW projecten bieden tal van mogelijkheden: mobiliteitsbeurzen voor Bachelorstudenten, Masterstudenten, doctoraatsstudenten, post-doctorale onderzoekers en professoren. De mogelijkheid om voor uitwisseling te kiezen (zoals bij Erasmus) of een diploma te behalen aan een partneruniversiteit binnen het consortium. UGent is betrokken bij heel wat projecten. Zo richt Basileus zich op uitwisseling met de Westelijke Balkan. Het totale projectbudget bedraagt 4.3 miljoen euro en omvat 313 beurzen voor studenten en personeel van alle betrokken partneruniversiteiten. LiSUM of Linking Sino-European Universities through Mobility richt zich op uitwisseling tussen Europa en China en voorziet 250 beurzen in het academiejaar 2009-2010. Het totale budget voor het project bedraagt 4.6 miljoen euro voor de uitwisseling van studenten en personeel van alle betrokken partneruniversiteiten voor komend academiejaar. Het consortium bestaat uit 10 EU partners en 10 Chinese partners.

Volgende landen hebben UGent als partner

Venezuela, Ecuador, Cuba en Chili: dit project wordt gecoördineerd door de Universiteit van Valladolid, Spanje en voorziet 149 beurzen.

Brazilië: dit project wordt gecoördineerd door de universiteit van Porto, Portugal. In totaal wordt voor volgend academiejaar een totaal van 200 mobiliteiten voorzien. De prioritaire disciplines zijn: pedagogie en lerarenopleiding, ingenieurswetenschappen & technologie en sociale wetenschappen.

Brazilië/Paraguay/Uruguay: dit project wordt gecoördineerd door de universiteit van Porto, Portugal en voorziet 141 beurzen.

China: dit project wordt gecoördineerd door de Vrije Universiteit Brussel en voorziet 235 beurzen voor volgend academiejaar. Het richt zich vooral op volgende disciplines: economie, rechten en politieke/sociale wetenschappen.

India: dit project wordt gecoördineerd door KTH, Royal Institute of Technology, Zweden en voorziet 201 beurzen voor studenten, onderzoekers en academisch personeel.

Klaar voor de Big Jump?

Big Jump 38 Op precies hetzelfde tijdstip springen in heel Europa duizenden mensen in rivieren, waterlopen en meren om te tonen dat ze wakker liggen van proper water én dat ze daar iets willen aan doen. Big Jump wil de Europese kaderrichtlijn water meer bekendheid geven. Die kaderrichtlijn wil tegen 2015 alle Europese waterlopen ecologisch in een goede toestand. Te veel rioolwater komt nog steeds ongezuiverd in de beken en rivieren terecht en zonder zuiver water is er geen gezonde vis. Heel wat waterlopen zijn nog altijd gebetonneerd, ingedamd of rechtgetrokken. Daardoor verliezen ze hun schoonheid en verdwijnt de kans op een rijke fauna en flora langs de oevers. Kronkelende meanders verminderen de stroomsnelheid van het water en geven afwisselende oevers die leefplaatsen zijn voor tal van planten en dieren.

In Gent is de Big Jump uitgegroeid tot een heus evenement. Op zondag 12 juli springen we in het water van de Leie ter hoogte van Portus Ganda. Samen met een hele bende prominenten en andere mindere goden springen we samen in de samenvloeiing van Leie en Schelde. Mis dit evenement niet! Ook dit jaar is er de verkiezing van Miss en Mister Big Jump. Trek je leukste badkostuum aan, verkleed je als vis. Laat je vervoeren door je opblaasdraak of krokodil. Iedereen wordt uitgenodigd om zich te verkleden. De Big Jump 2009 gaat door op zondag 12 juli om 15 uur aan Portus Ganda. We springen van de publieke steiger aan de Nieuwbrugkaai en zwemmen tot aan de publieke steiger aan het Veermanplein.

Big Jump 35 De Big Jump wordt zoals altijd omkaderd door een prettig gestoord programma met live optredens, kinderanimaties, tentoonstellingen… In Kortrijk is de plaats van afspraak waar het kanaal Bossuit-Kortrijk in de Leie uitmondt. Verder wordt er zowel in Vlaanderen als Wallonië gejumpt op tien verschillende locaties. Plannetjes en programma’s vind u terug op de site Big Jump

woensdag 1 juli 2009

Bejaarden stellen tentoon in Design museum Gent

Vormgeving 01Twaalf bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers hebben een tentoonstelling opgesteld rond ‘Vormgeving van toen en ouderen van nu’ op in Design museum Gent. Wonen in een zorgcentrum voor ouderen heeft soms spannende kanten. Dat ondervonden twaalf bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers in Ledeberg. Zij mochten samen met medewerkers van het Design museum Gent een tentoonstelling opzetten die twee maanden zal lopen. Samen met artistieke medewerkers van het Design museum Gent, een animator en afwisselend een ergotherapeut en een logopedist uit het team van De Vijvers, hebben twaalf bewoners uit Woonzorgcentrum De Vijvers samen een tentoonstelling opgezet. Ze deden dit aan de hand van een ontwerpatelier en een reminiscentieproject. OCMW Voorzitter Geert Versnick was trots op wat de bewoners verwezenlijkten en voegde er aan toe: “Het is de eerste keer dat werk van senioren in een echt museum tentoon gesteld wordt”.

Eén groep bewoners nam deel aan de textielworkshop waarin ze motieven voor kussenslopen ontwierpen. Ze lieten zich inspireren door de prachtige voorbeelden van de Finse producent Marimekko, die vandaag, maar ook in de jaren 1950-1960 schitterende ontwerpen van bedrukte stoffen op de markt bracht. De tweede bewonersgroep volgde een reminiscentie atelier: uitpakken, voelen, kijken, herkennen, proeven, ruiken. Ze haalden hun herinneringen aan een koffiemolen, wafelijzer, mixer en frietketel boven. Deze elektrische huishoudapparaten vergeleken ze met de moderne hedendaagse toestellen. De sfeer van de twee workshops op de expositie is te zien in twee filmpjes opgenomen door de jongeren van JAvi-TV. Annelies Droesbeke: “ JAvi-TV maakt online reportages voor en door jongeren. Meestal is dat ook over jongeren, maar hier was het een bewuste keuze om intergenerationeel te werken”. De samenwerking verliep in elk geval opperbest, getuige daarvan het filmpje over het reminiscentieproject en het ontwerpatelier.

Aanleiding voor de samenwerking tussen het Designmuseum en De Vijvers is de zoektocht naar meer huiselijkheid in het ’rusthuis'. In 2008 ging een groep bewoners en medewerkers van de Vijvers inspiratie opdoen in het Design museum Gent tijdens de tentoonstelling ‘Esthétique Domestique’ . Ze gingen onverwacht met een cadeau naar huis: een designwand met oude reclameaffiches van huishoudapparaten, die nu in het woonzorgcentrum hangt. Als tegenprestatie hebben de bewoners en medewerkers nu iets voor het Design museum Gent gemaakt. Met dit initiatief hopen De Vijvers en het Design museum Gent dat ouderen en ook het breder publiek een meer hedendaags en correct beeld krijgen van het wonen in een ‘rusthuis’.

Praktisch: de tentoonstelling loopt van donderdag 2 juli tot maandag 31 augustus 2009 en is open van dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur; gesloten op maandag, behalve op maandag 20 juli 2009 (Gentse Feesten). Toegangsprijs: 5 – 3,75 – 1 euro of gratis.