donderdag 28 mei 2009

Politiehervorming 10 jaar later: het kan beter.

Havenpolitie 19 “De politiehervorming is geslaagd, dat blijkt uit het evaluatieverslag Tien jaar politiehervorming.” Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken De Padt die vandaag, donderdag het evaluatierapport van de Federale politieraad ontving. Minister De Padt: “Er worden goede resultaten geboekt maar er blijven ook nog enkele, niet onbelangrijke, verbeterpunten. Er is bijvoorbeeld dringend nood aan een langetermijnvisie voor de politie, de wijkwerking is aan herwaardering toe en de opleiding moet verbeterd worden. Uiteraard moet nu zo snel mogelijk een grondig debat gevoerd worden in het parlement. Voorts zal ik, naast de aanbevelingen van het rapport, mijn eigen accenten en aandachtspunten voor het politiebeleid verder uitwerken.” Minister De Padt is in elk geval gestart met een reeks verbeteringen.

Om de lopende dossiers bij Binnenlandse Zaken en de nieuwe werkgroepen rond de besluiten van het rapport te coördineren, is een stuurgroep opgericht die een eerste keer vergadert nu vrijdag 29 mei. De stuurgroep zal het verslag verder analyseren. Een eerste lezing van het evaluatierapport “Tien jaar politiehervorming” wijst uit dat de sterkte van de politiehervorming bestaat uit volgende punten:

Eén geheel. Federale en de lokale politie zien zichzelf, en worden gezien als één geheel.

Missie en waarden. Er is een gemeenschappelijk concept over de politiezorg en over de missie en de waarden van alle politiediensten.

Goede wisselwerking. Er bestaat een goede wisselwerking tussen de verschillende componenten van de geïntegreerde politie.

Goede informatiedoorstroming. De informatiedoorstroming is duidelijk verbeterd.

Gerichter werken. de politiediensten denken en werken meer planmatig, fenomeen- en resultaatgericht.

Meer kwaliteit. De kwaliteit, enthousiasme en het professionalisme zijn er, onder andere dankzij een schaalvergroting, bij veel onderdelen van de politie op vooruitgegaan.

Belangrijke verbeterpunten volgens de Federale politieraad zijn:

Langetermijnvisie. Er moet een langetermijnvisie ontwikkeld worden, gebaseerd op excellente politiezorg.

Optimaliseren van de opleiding. Minister De Padt: “Hierover loopt al een dossier. Voor de eerste keer hebben we een federaal opleidingsplan 2009 waarin de uniformiteit tussen de politiescholen en kwaliteit van de opleiding centraal staat. In februari heb ik een project gelanceerd, onder leiding van Professor De Kimpe, teneinde de Bologna principes in te voeren in de politie opleiding.”

Herwaardering van de wijkwerking. In april is een werkgroep opgestart, onder voorzitterschap van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie. Deze werkgroep beoogt de inhoudelijke opwaardering van de functie van de wijkwerking.

Afstemmen van de interne en externe controlediensten. Minister De Padt heeft begin februari het initiatief genomen om de Algemene Inspectie en het Comité P rond de tafel te brengen om tot een hernieuwd protocolakkoord te komen met betrekking tot de afbakening van hun respectievelijk takenpakket. Hieraan zal ook het intern toezicht gekoppeld worden, waarover een omzendbrief in voorbereiding is.

Tuchtstatuut herzien. In maart 2009 is door Binnenlandse Zaken een nieuw concept inzake de tuchtwet geschreven waarbij vereenvoudiging en meer slagkracht voorop worden gesteld. Dit concept is intussen aan de Vaste Commissie van de Lokale Politie bezorgd. Binnenkort wordt daarover overleg gepleegd met de adviesraad van burgemeesters.

Eind 2008 liet minister Dewael een enquête naar de tevredenheid van de burgemeesters over de politiehervorming uitvoeren. Daarbij bleek dat burgemeesters van grote steden tevreden tot zeer tevreden zijn over de politiewerking in hun gemeente. Maar van alle functionaliteiten scoort de wijkwerking minder goed dan andere basistaken. De hervorming van de politie heeft geleid tot een toenemende professionalisering van de basisfuncties. Burgemeesters geven echter aan dat de hervorming tot een schaalvergroting leidde waarbij de afstand tussen de politie, de gemeentelijke administraties en de burger groter wordt. Het is duidelijk dat die afstand vooral voor de functie wijkwerking niet zonder gevolgen is. Daarnaast zijn ze bezorgd over de financiën van de politiezones. Ze zijn bereid om diep in de geldbeugel te tasten voor de werking van de lokale politie maar het is duidelijk dat de financiële limieten voor de meeste gemeenten bereikt zijn. Bovendien kunnen ze die zware financiële inspanningen slechts verantwoorden zolang de afstand tussen de zone en de gemeente niet te groot wordt en zij het beleid mee kunnen bepalen.

Volgens veiligheidsexpert Brice De Ruyver zijn ook de selectie en rekrutering van jonge kandidaten pijnpunten. Kandidaten sneuvelen vooral op de psychologische tests, terwijl ze er wel in slagen vier jaar universiteit met succes af te ronden. Het grootste knelpunt blijkt vandaag de informatisering van de politie te zijn. Die gaat dezelfde catastrofale weg op als het Feniks programma van justitie. Door de opeenvolgende verkiezingen en de lange politieke crisis lag de politiehervorming nagenoeg stil. De hervorming moet een tweede adem vinden, aldus De Ruyver. Lees ook: dit artikel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten