maandag 30 november 2009

Sint-Martens-Latem mag zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen leveren.

Latem 01 Vanaf 1 december is Sint-Martens-Latem de vijftiende Oost-Vlaamse gemeente die zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen kan verlenen. De Pinte volgt daarmee het voorbeeld van Denderleeuw, Kruibeke, Evergem, Wetteren, Sint-Laureins, Stekene, Gent, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Gillis-Waas, Kruishoutem, Gavere, Nazareth, De Pinte en Eeklo. Deze Oost-Vlaamse gemeenten voldoen aan de vijf voorwaarden van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). De vijf kwaliteitsvoorwaarden die moeten voldaan worden om zelfstandig vergunningen te verlenen, zijn het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het opmaken van een vergunningenregister, een plannenregister en een register van de onbebouwde percelen. Sint-Martens-Latem heeft nu ook een gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar.

Latem 04 Voor het vergunningenregister moet voor elk bebouwd perceel binnen de gemeente nagegaan worden wat er sinds 1962 op stedenbouwkundig vlak is gebeurd. Sint-Martens-Latem slaagde erin om deze omvangrijke taak te volbrengen. De gemeente leverde een niet te onderschatten prestatie, zowel naar inspanning als naar waarde en gevolgen. Concreet betekent dit dat voor aanvragen stedenbouwkundige vergunning (de vroegere bouwvergunning) en verkavelingsvergunning die vanaf 1 december ingediend worden, de gemeente geen verplicht advies meer moet vragen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het agentschap Ruimtelijke Ordening (vroeger gekend als gemachtigde ambtenaar van de gewestelijke administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en landschappen). Burgemeester Vanmassenhove bedankte alle betrokken ambtenaren voor hun inzet, maar in het bijzonder Vanessa Colle die aan de registers het meeste werk besteedde. Zij werd door de burgemeester met een bloemetje bedacht.

Het provinciebestuur wil de gemeente Sint-Martens-Latem ondersteunen en nam het initiatief om op maandag 3 november een overleg te organiseren met de drie bestuursniveaus: gemeente, provincie en gewest. Op dit overleg werd tekst en uitleg gegeven door Jan Allaert, provinciaal ambtenaar. Hij gaf uitleg over de nieuwe procedure in eerste aanleg en in beroep, waarbij onder meer werd stilgestaan bij de strikte timing. Ook werd aandacht besteed aan de manier van informeren van de burgers. Gedeputeerde Hilde Bruggeman is enthousiast, zij ziet in de nieuwe werkwijze een betere dienstverlening naar de burger en een billijke verdeling van de openbare ruimte, iets dat ons allen ten goede komt. De nieuwe procedure heeft positieve gevolgen voor de bouwlustigen en verkavelaars van gronden in Sint-Martens-Latem. Zo moet de vergunning verleend en verzonden worden binnen de decretaal bepaalde termijn, zoniet is de vergunning 'stilzwijgend' geweigerd. Dat betekent een stimulans voor het vlot behandelen van de dossiers, wat elke aanvrager ten goede komt. Ook de manier waarop beroep kan ingesteld worden tegen de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen is grondig gewijzigd. De beroepsmogelijkheid wordt opengetrokken naar de aanvrager, het gewest, de adviesinstanties, en belanghebbende derden. Deze laatste moet wanneer er een openbaar onderzoek georganiseerd werd, wel een bezwaar ingediend hebben. Meer inlichtingen over de ontvankelijkheidvoorwaarden voor het indienen van een beroep vindt men terug op de website van het provinciebestuur: http://www.oost-vlaanderen.be/ruimtelijke_ordening of www.ruimtelijkeordening.be of http://www.arohm.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten