zondag 29 november 2009

Provincie Oost-Vlaanderen legt toekomst weekendverblijven Stekene vast

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt al geruime tijd aan een rechtvaardige oplossing voor de problematiek van de weekendverblijven. Stekene, de gemeente waar deze problematiek het grootst is, werd aangeduid als pilootgemeente. Negen clusters met samen 229 weekendverblijven komen in aanmerking voor een opwaardering tot een zone voor recreatief verblijf. De overige clusters worden herbestemd naar een open ruimtebestemming (natuur, bos of agrarisch) doorgevoerd (uitdovend), of blijft de huidige open ruimtebestemming behouden. 521 geïnventariseerde verblijven zijn terug te vinden in deze categorie, 120 daarvan werden volledig illegaal en zonevreemd opgericht. Het gaat om samen 750 weekendverblijven. Voor elk van de 42 clusters weekendverblijven in Stekene werd de toekomstvisie aangegeven. Daarnaast werd eveneens onderzocht welke flankerende maatregelen nodig zijn om de gewenste visie ook op het terrein tot stand te brengen. Deze flankerende maatregelen gaan van het bepalen van het gewenste uitrustingsniveau, het vastleggen van voorkooprecht tot het aanduiden van compensatie woongebieden voor het aanbieden van alternatieve woningen aan permanente bewoners.

Gedeputeerde De Buck:: “De mogelijkheden die kunnen geboden worden aan weekendverblijven hangen sterk af van de omgeving waarin deze zich bevinden. Er werden zes deelgebieden in de gemeente Stekene afgebakend: Kanaal van Stekene, Bosgordel Wullebos, Omgeving Nieuwdorp, Bekaf, Hellestraat – Stropersstraat en Stropersbos”.

- Deelgebieden Nieuwdorp en Hellestraat - Stropersstraat zijn de gebieden met een relatief grote bebouwingsgraad en een woonfunctie. Aan de clusters weekendverblijven in deze zone werden meer mogelijkheden geboden. Het zwaartepunt ligt hier op de bestemming recreatief verblijf waar een permanente bewoning mogelijk wordt.
- Deelgebied Kanaal van Stekene: hier wordt recreatief verblijf mogelijk, gekoppeld aan het bestaande woonlint Stekene – Klein Sinaai.
- In het deelgebied bosgordel Wullebos primeren de hoofdfuncties bos en landbouw. Een recreatieve uitbouw is hier niet gewenst. Voor de bestaande, veelal illegale weekendverblijven, wordt een uitdoving voorgesteld. Bijkomende mogelijkheden op vlak van wonen kunnen hier niet.
- Ook in het deelgebied Stropersbos kunnen geen bijkomende mogelijkheden worden geboden. Het doel is hier te komen tot een aaneengesloten bos- en natuurcomplex. De draagkracht van de omgeving, die ook werd aangeduid als een habitatrichtlijngebied, is te beperkt. Weekendverblijven horen hier niet thuis.
- Voor het gebied Bekaf wordt de ontwikkeling als een parkbos voorgesteld.

Weekendverblijven, ook met een permanente bewoning, kunnen hier beperkt een plaats vinden. Ook deze omgeving, vooral naar de kern van het boscomplex toe, is echter kwetsbaar. De huidige situatie is niet duurzaam. In de visie werden daarom drie clusters geselecteerd gelegen langsheen de rand van het boscomplex waar een recreatief verblijf (met permanente bewoning) mogelijk wordt. Voor de overige clusters aan de rand van het boscomplex, worden beperkte mogelijkheden geboden, zij het binnen een open ruimte bestemming. Binnen de boskern kan enkel instandhouding van de bestaande vergunde verblijven.

Hoe gaat het nu verder?

Voor de gemeente Stekene worden één of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen met bijbehorende plan MER (Milieu EffectenRapport) opgemaakt om de visie bestemmingsmatig te vertalen. In de loop van dat planproces zullen ook de flankerende maatregelen verder vorm krijgen. Deze visie kan eveneens gebruikt worden voor het verlenen van vergunningen. Tot slot is deze goedkeuring van de visie het startsein voor een open communicatie. Er wordt op korte termijn een rechtstreeks overleg gepland met de belangengroepen bij de problematiek van de weekendverblijven zoals Nationaal Komitee van de weekendverblijvers en vaste bewoners. Daarnaast wordt in samenspraak met de gemeente Stekene een informatiemoment voor de bewoners georganiseerd in de loop van de maand januari 2010.

Gedeputeerde De Buck: “Met betrekking tot de visievorming, is het pilootproject Stekene in principe afgewerkt. De werkwijze wordt nu verder gebruikt bij het aanpakken van de problematiek voor de overige gemeenten van Oost-Vlaanderen. Op 26 november 2009 keurde deputatie ook al visies voor de 'beperktere' problematiek van de weekendverblijven in de gemeenten Knesselare en Moerbeke goed”. De Provincie Oost-Vlaanderen werkt al geruime tijd aan een rechtvaardige oplossing voor de problematiek van de weekendverblijven. In de eerste plaats werd in de loop van 2005 een inventarisatie uitgevoerd. Hieruit bleek dat het zwaartepunt van de problematiek gesitueerd ligt in het Waasland. Stekene, de gemeente waar de problematiek met meer dan 750 verblijven het grootst is, werd aangeduid als pilootgemeente.

De tweede stap bij het bereiken van een oplossing, was het bepalen van een werkmethode. Er werd beslist om komaf te maken met de bestemming 'zone voor verblijfsrecreatie' en op termijn te komen tot het principe 'waar gebouwd mag worden, mag gewoond worden'. Bovendien werd bij het bepalen van de werkmethode beslist om geen mogelijkheden te bieden aan weekendverblijven die illegaal én zonevreemd werden opgericht. Vier mogelijke bestemmingen voor de huidige zones voor verblijfsrecreatie werden vastgelegd: wonen, recreatief verblijf, open ruimte en camping / bungalowpark. Binnen de bestemmingen 'wonen' en 'recreatief verblijf' zal de mogelijkheid tot een permanent verblijf worden ingeschreven in de voorschriften. Binnen de categorieën open ruimte en camping kan wonen enkel indien de bewoners beschikken over een tijdelijk of aanvullend woonrecht zoals dat decretaal werd voorzien tot maximaal 31 december 2029.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten