dinsdag 10 november 2009

Burgemeesters van Gent en Gdànsk tekenen Memorandum of Understanding

De Gentse burgemeester Daniël Termont werd door zijn ambtsgenoot Paweł Adamowicz van Gdànsk (Polen) uitgenodigd voor een werkbezoek aan Gdànsk. Dit werkbezoek vond plaats van 8 tot 10 september 2009 met als belangrijkste aandachtpunten de haven, economie en cultuur. Bij dit bezoek bleek dat er een aantal domeinen zijn waarop verdere samenwerking of kennisuitwisseling tussen Gent en Gdànsk nuttig lijkt. Afgelopen dinsdag 10 november bracht de burgemeester van Gdànsk een tegenbezoek aan Gent om een ‘Memorandum of Understanding’ te ondertekenen.

Deze samenwerking overstijgt het symbolische karakter, want het definieert en concretiseert de aard en de reikwijdte van deze samenwerking. Het memorandum is van bepaalde duur, wat de samenwerking een projectmatig karakter geeft. Anderzijds is het geen contract; het leidt niet tot bindende verplichtingen en omvat geen financieel engagement. De bedoeling is immers gebruik te maken van Europese middelen en de samenwerking waar mogelijk in te passen in al lopende Europese projecten. Burgemeester Termont: “De Stad Gent is in staat om de waarde van partnerschappen correct in te schatten en de middelen af te stemmen op de meerwaarde ervan. Gent bouwt een Europese dimensie in in het lokale bestuur. Bilateraal overleg met actieve steden verloopt op een projectmatige manier. Meer structurele samenwerkingen sluiten idealiter aan bij bestaande Europese programma’s”.

Enkele mogelijke werkdomeinen uit dit memorandum:

De deelname door Gdànsk aan het Europese Urbact project met betrekking tot de ontwikkeling van en toegang tot ICT voor elke burger en in het bijzonder voor minder bevoorrechte groepen die getroffen worden door de effecten van de digitale kloof. De Stad Gent is leidende partner van dit project, dat inmiddels werd ingediend. Deze samenwerking is uiteraard afhankelijk van de goedkeuring van het project.

De ondersteuning van Gent aan Gdànsk met betrekking tot kennisverwerving over havenbeheer, waarbij Gdànsk op zoek gaat naar Europese middelen om deze ondersteuning te bekostigen.

Het overwegen van de oprichting van en de deelname aan een netwerk van middelgrote havens met betrekking tot Short Sea Shipping.

Het onderzoeken van de mogelijkheden voor culturele uitwisseling en samenwerking, meer specifiek met betrekking tot de kandidatuur van Gdànsk als Europese Culturele Hoofdstad in 2016.

Het onderzoeken van de mogelijkheden voor kennisuitwisseling tussen de stadsontwikkelingsorganisaties InvestGDA en www.agsob.be.

De samenwerking tussen de universiteiten ondersteunen met het oog op gemeenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, analyse en studentenuitwisseling.

Gdànsk heeft interesse om activiteiten in de biotechnologiesector uit te bouwen op basis van de ervaringen van deze sector in Gent

Geen opmerkingen:

Een reactie posten