maandag 19 oktober 2009

Nieuw strategisch plan OVAM voor groene kringloopeconomie

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) lanceert haar nieuw strategisch plan 2010-2015. De bekendmaking van het plan gaat gepaard met een opvallende advertentiecampagne in de Vlaamse dagbladen. Met die campagne wil de OVAM alle Vlaamse burgers en bedrijven uitnodigen om er samen voor te zorgen dat we ook in de toekomst onze Europese toppositie op het vlak van afval- en bodembeheer blijven behouden. Maar het strategisch plan blikt ook verder. Zoals in het verleden pionierswerk verricht werd op het vlak van afval- en bodembeheer, zo wil de organisatie zich vandaag inspannen om duurzaam gebruik van materialen en ruimte en een groene kringloopeconomie in Vlaanderen te realiseren.

Vlaanderen heeft de afgelopen decennia mooie resultaten behaald op het gebied van selectieve inzameling, recyclage, bodemsanering, … Die resultaten wil de OVAM de komende jaren consolideren maar we willen ook verder denken. Grondstoffen, materialen en ruimte zijn namelijk een schaars en kostbaar goed. Ons doel is om van Vlaanderen een efficiënt draaiende kringloopeconomie te maken met een zo laag mogelijk grondstof- en materiaalgebruik. Door kringlopen te sluiten, of cradle to cradle te produceren, kunnen we een oplossing bieden voor het afval en vermijden we bovendien het gebruik van nieuwe en kostbare grondstoffen en materialen.

Verontreinigde sites saneren en herontwikkelen schept dan weer de nodige ruimte voor nieuwe (economische) activiteiten. Naast het milieu vaart ook de economie wel bij deze nieuwe aanpak. Investeren in milieu-innovatie, eco-efficiëntie, ecodesign, brownfieldsanering, … kan onze economie nieuwe impulsen geven en van Vlaanderen een koploper maken in deze nieuwe markt.

Het plan in 10 belangrijke doelstellingen

Het strategisch plan is een mix van nieuwe uitdagingen en oude succesrecepten. Het focust op innovatie en cradle to cradle praktijken maar evenzeer op efficiënt afval- en bodembeheer. We vatten de belangrijkst doelstellingen even samen in tien punten.

1. Nieuwe bodemverontreiniging voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook voor bodemverontreiniging. De OVAM voorkomt ernstige schade en oplopende kosten: door bij ongevallen samen met de gemeenten kort op de bal te spelen, door verspreiding van nieuwe verontreiniging te voorkomen en strikt te handhaven.

2. Ruimte efficiënt gebruiken

De OVAM ondersteunt economische ontwikkelingen door bodems te saneren. Om te voorkomen dat de druk op de open ruimte nog groeit, moet ook voor potentieel verontreinigde gronden een snelle overdracht mogelijk zijn. In afwachting van een sanering moeten bouwprojecten kunnen doorgaan. Dat kan door de sanering zo goed mogelijk te integreren in de bouwwerken.

3. Alternatief financieren

Om vrijwillige bodemsanering te stimuleren, onderzoekt de OVAM verschillende systemen die de saneringskost dragelijk maken voor de saneringsplichtige: draagkrachtregeling, bijkomende sectorfondsen en cofinancieringssystemen.

4. Brownfields herontwikkelen

Het herontwikkelen van brownfields geeft belangrijke economische stimulansen aan de omgeving. De OVAM werkt samen met projectontwikkelaars oplossingen op maat uit voor de bodemverontreiniging. Soms zijn gronden zo zwaar verontreinigd, dat de saneringskost de ontwikkeling blokkeert. Binnen de budgettaire mogelijkheden koopt de OVAM deze terreinen aan, saneert ze in functie van hun herontwikkeling en brengt ze opnieuw op de markt.

5. Focus op kwetsbare gebieden

Voor historische verontreinigingen geeft de OVAM voorrang aan de gronden met een kwetsbaar bodemgebruik (zoals woonzones, drinkwatergebieden, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, …) en verontreinigingen met hoge risico’s.

6. Materiaalkringlopen sluiten

Het efficiënt sluiten en het grondig hertekenen van materiaalkringlopen zijn de twee pijlers van het duurzaam omgaan met grondstoffen. Afvalstoffen moeten, meer nog dan vandaag, als grondstof in de economische kringloop gehouden worden.

7. Eco-efficiënt produceren

Door in te zetten op eco-efficiëntie en ecodesign helpt de OVAM bedrijven om de kosten te drukken en de milieu-impact te doen dalen. Tegelijk wil ze de bedrijfsleiders en ontwerpers ervan overtuigen dat ecologisch verantwoorde product- en procesontwerpen ook economisch rendabel zijn.

8. Innoveren

De OVAM zet in op innovatie. Ze stimuleert systeeminnovatie via het Transitienetwerk Duurzaam Materialenbeheer (Plan C). Via ketenbeheerprojecten ondersteunt de OVAM innovatieve bedrijven. Ze neemt hierbij zelf het initiatief in een aantal prioritaire sectoren en sluit aan bij initiatieven van derden.

9. Focussen op bedrijfsafval

De OVAM zorgt ervoor dat de productie van bedrijfsafval daalt en de recyclagegraad van bedrijfsafval toeneemt. Speerpunten zijn: het stimuleren van samenwerking op (nieuwe) bedrijventerreinen en het creëren van een faciliterend wettelijk kader dat het gebruik van afval als grondstof bevordert. De OVAM zet haar beleid op het gebied van huishoudelijk afval voort.

10. Milieuverantwoord consumeren

Door in te spelen op het aanbod van milieuverantwoorde producten, de milieuvoordelen te benadrukken en zelf het goede voorbeeld te geven, wil de OVAM de consument sturen in de richting van een meer milieuverantwoorde consumptie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten