vrijdag 3 april 2009

Bouw van een tweede sluis Waaslandhaven weer een stapje dichterbij

De Vlaamse Regering heeft een nieuwe reeks beslissingen genomen over de bouw van een tweede sluis in de Waaslandhaven in Antwerpen. De Kallosluis die momenteel de enige toegang is tot de Waaslandhaven volstaat niet meer. Een tweede maritieme toegang is absoluut noodzakelijk, ook omwille van veiligheidsredenen voor de aanwezige industrie en de omwonenden. De Vlaamse Regering heeft daarom Vlaams minister Kris PEETERS gelast met de opmaak van het project MER voor de tweede sluis Waaslandhaven.

De haven van Antwerpen wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bestempeld als de motor van de Vlaamse economie, een uitzonderlijke poort voor Vlaanderen, een strategische plaats binnen de economische structuur van onze regio. De haven behandelde in 2008 voor bijna 190 miljoen ton aan goederen. De Waaslandhaven speelt een cruciale rol in het succesverhaal van de Antwerpse haven. Maar er dient tijdig te worden nagedacht over de verdere versterking en verdere uitbouw van het multifunctionele karakter van de haven van Antwerpen.

In juli 1999 besliste de Vlaamse Regering tot de opmaak van strategische plannen voor de verschillende Vlaamse zeehavens. In 2006 werden de verschillende planningsprocessen op de rechter en linker Scheldeoever geïntegreerd tot het Tussentijds strategisch plan haven van Antwerpen. Het strategische planningsproces van de haven stelt dat alles in het werk dient gesteld te worden opdat de haven van Antwerpen zich ook in de toekomst internationaal en binnen de Hamburg-Le Havre range kan positioneren als één van de belangrijkste mainports in de wereld. Het strategisch plan voorziet dat de hoofdrol van het Linkerschelde oevergebied blijft, en de zeehavenactiviteit in de Waaslandhaven de belangrijkste functie is. In het strategisch plan wordt aangegeven dat infrastructurele ingrepen voor de Kallosluis onontbeerlijk zijn, omwille van de verhouding tussen maximale capaciteit en de stijgende benuttingsgraad. Een tweede sluis op de linkeroever werd in het plan voorzien vanaf 2012.

Via de waterweg is de Waaslandhaven thans enkel bereikbaar via de Kallosluis. Deze sluis is 360 m lang en 50 m breed en is toegankelijk voor post-Panamaxschepen. In 2007 werkte de Kallosluis nagenoeg aan haar volledige operationele capaciteit (98,2%). Hieruit blijkt duidelijk dat een bijkomende sluistoegang als essentieel en prioritair dient te worden beschouwd. De Kallosluis heeft momenteel zijn maximale capaciteit bereikt. Dat resulteert in oplopende wachttijden voor de schepen naar de Waaslandhaven. De schaalvergroting van de schepen speelt mee in de toename van deze wachttijden.

Het wordt steeds duidelijker dat de Kallosluis beperkingen met zich meebrengt. Bovendien maakt de beperkte bereikbaarheid van de getijdenonafhankelijke dokken in de Waaslandhaven via slechts één nautische toegang, met name de Kallosluis, het dokkengebied bijzonder kwetsbaar. Naarmate de bestaande Kallosluis ouder wordt, zal het risico op geplande en onverwachte sluisuitval toenemen, met alle gevolgen van dien, ondermeer het gebrek aan bedrijfszekerheid voor de rederijen. Dit alles legt een hypotheek op de verdere capaciteitsuitbreiding van de Waaslandhaven en maakt een tweede maritieme toegang tot de Waaslandhaven noodzakelijk. Naast economische argumenten zijn er daarenboven goede veiligheidsargumenten voor een tweede sluis. Zowel omwonenden als de aanwezige industrie zijn momenteel immers maar beperkt bereikbaar bij calamiteiten en aanslagen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten