vrijdag 20 maart 2009

Gentse woonstudie geeft startschot voor breed debat

Het Gentse stadsbestuur, de private en de sociale bouwsector werken samen aan ongeveer negenduizend nieuwbouwwoningen. Nu deze projecten in de pijplijn zitten, is het van groot belang om vraag en aanbod duidelijk in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen. De Stad Gent wil daarbij haar regierol maximaal benutten. De richtlijnen bij nieuwbouwprojecten kunnen dan verder verfijnd worden, want iedereen heeft recht op een betaalbare en goede woning. Om vraag en aanbod in kaart te kunnen brengen, gaf de Stad Gent de opdracht tot vier deelonderzoeken. Kwantitatieve analyse van de bevolking in Gent (SUM). Woonnoden in Gent: interviews met 200 huishoudens (CDO). Betaalbaarheid van het wonen in Gent (Stad Gent & Omgeving mmv Stadim). Analyse van het woonaanbod in Gent (Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning)

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: De doelgroep voor sociale huur- en koopwoningen in Gent is heel groot; Het gezinsvriendelijk woonbeleid moet nog versterkt worden: jonge gezinnen vragen een ruime woning met voldoende buitenruimte, berging en groen; De nood aan kwaliteitsvolle, betaalbare huurwoningen is heel groot, zeker voor alleenstaanden en eenoudergezinnen; Studentenhuisvesting en seniorenhuisvesting op maat kunnen bijdragen tot het herbestemmen van kwaliteitsvolle grondgebonden woningen. Het eindrapport dat deze week door het college werd goedgekeurd, is het sluitstuk van deze woonstudie in vijf delen. Het is een belangrijk instrument waarmee het stadsbestuur het debat wil aangaan met de diverse stadsdiensten, woonactoren en andere professionelen in en buiten Gent.

De komende maanden worden de resultaten besproken in een themacommissie en een colloquium. Dat moet leiden tot een ambitieus actieplan waarmee de Stad Gent haar stedelijke woonregie concreet vormgeeft. Het grond- en pandendecreet dat op 18 maart werd goedgekeurd in het Vlaams parlement, biedt alvast een goed aanknopingspunt in de bouw van meer sociale en betaalbare woningen. Het zal immers mogelijk worden om in grote woonprojecten bepaalde percentages voor sociaal en betaalbaar wonen voor te behouden. De Stad Gent zal de mogelijkheid benutten om deze percentages vast te leggen. Daarnaast blijkt uit de studie dat het nodig zal zijn om grondig na te denken over een nieuw beleidskader voor de private huurmarkt en voor studentenhuisvesting.

Op dinsdag 12 mei vindt gedurende gans de dag in verschillende zalen van de Bijloke (Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent), het colloquium ‘Gent: Woonstad, nieuwe woontrends’ plaats. Het wordt georganiseerd door het stadsbestuur in samenwerking met de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en is enkel bedoeld voor professionelen en de pers. Tijdens het colloquium gaat de Stad Gent het gesprek aan met professionelen uit de publieke en de private sector over de beleidsaanbevelingen. De schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen, Karin Temmerman, zal er de concrete beleidsambities toelichten naar aanleiding van de resultaten van de woonstudie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten