vrijdag 20 februari 2009

Rechter verklaart Gentse parkeerretributies wettig

Het vredegerecht van Brugge bevestigt dat de manier waarop het Parkeerbedrijf van de Stad Gent omgaat met de vaststellingen op de openbare weg in het kader van straatparkeren en de opvraging van gegevens bij DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen) perfect wettelijk is. Een belangrijke uitspraak, want de berichten die de laatste maanden over deze problematiek verspreid werden, leidden tot heel wat verwarring en misverstanden.

Nadat advocaat en professor fiscaliteit Michel Maus in Gent een aantal retributies kreeg omdat hij geen parkeerticket kocht, trok hij naar de rechter om de retributies nietig te laten verklaren. Maus betwistte de rechtsgeldigheid van de uitgeschreven retributies vanuit de overtuiging dat de Stad Gent niet over een wettelijke basis beschikt om controle uit te oefenen. Bovendien stelde hij zich vragen bij het feit dat de Stad Gent de vaststellingen in dit kader uitbesteedt aan een privé firma. Maus verwees in zijn klacht onder meer naar het legaliteitsbeginsel, de grondwet en naar onrechtmatige onderzoekshandelingen. Het Brugse vredegerecht weerlegt nu de argumenten van de advocaat en geeft de Stad Gent over de hele lijn gelijk.

Bij de beoordeling van de zaak is de vrederechter er terecht vanuit gegaan dat een parkeerretributie een vergoeding is die de burger vrijwillig betaalt voor een dienst die verleend wordt door een gemeente. Met de invordering van retributies doet het stadsbestuur dus niets meer of minder dan het voorleggen van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat een retributie verschuldigd is. Daarvoor dienen uiteraard vaststellingen te gebeuren, maar ook deze gebeuren perfect rechtsgeldig.

Voor het verrichten van parkeercontroles op straat en de parkeerbonnen die hierbij uitgeschreven worden, doet het Parkeerbedrijf Stad Gent inderdaad beroep op een erkende privé bewakingsonderneming. De aangestelde bewakingsagenten doen enkel parkeercontroles en stellen inbreuken op parkeerregimes vast. Hun taak eindigt bij het overhandigen van de vaststellingen aan het Parkeerbedrijf Stad Gent. De administratieve afhandeling gebeurt door eigen personeelsleden van de Stad Gent. De privé bewakingsfirma komt dus nooit in het bezit van gegevens van de titularis van de nummerplaat.

Het vonnis van de rechtbank bevestigt: ‘Niets belet de stad Gent de vaststellingen op deze wijze te laten uitvoeren. Vaststellingen die aan de grondslag liggen van de retributie zijn louter feitelijke vaststellingen die gebeuren op een openbare plaats zonder dat er wordt ingebroken in de privésfeer van de betrokken persoon. Terzake gaat het om een zogenaamde neutrale vaststelling waaraan iedere privépersoon zich mag verwachten zodat er geen sprake is van een inbraak in de private sfeer van betrokkene en er worden geen daden van onderzoek gesteld. Er kan dan ook helemaal geen sprake zijn van schending van de privacy’.

Wettelijk gezien beschikt een stadsbestuur via zijn stadsontvanger over het recht gegevens op te vragen bij DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen). Deze gegevens mogen worden gebruikt om het verschuldigd bedrag van een retributie te vorderen. Het Parkeerbedrijf Stad Gent heeft als gemeenteregie dezelfde rechtspersoon als de Stad Gent en maakt dan ook rechtmatig en wettelijk gebruik van deze modaliteit via zijn bedrijfsontvanger. Ook op dit vlak geeft de rechtbank de Stad Gent volledig gelijk: ‘Deze vaststelling is dan op haar beurt overgemaakt aan de stad Gent die verder de volledige verwerking doet in het kader van de opgelegde retributie. Dat wil zeggen dat het de stad Gent is die de dienst inschrijvingen van de voertuigen raadpleegt. Het is duidelijk dat de stad daartoe de bevoegdheid heeft.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten