vrijdag 13 maart 2009

‘Wild van Water’ op school.

Nog geen 5 % van onze kinderen drinkt voldoende water (1 liter per dag). Dat is niet zo verwonderlijk want ook volwassenen drinken te weinig. Tijd om er samen werk van te maken. Het project Wild van Water wil basisscholen ondersteunen bij het uitwerken van een drink- en plasbeleid. Het project ‘Wild vertrok vanuit een veelvoorkomend gezondheidsprobleem bij lagere schoolkinderen, met name plasproblemen. Dat werd het aangrijpingspunt om een gezondheidsbeleid naar alle kinderen uit te werken. Plasproblemen bij kinderen vormden de hefboom om te komen tot een nieuw drink- en plasbeleid in het basisonderwijs.

Wild van water 02In 2003 nam Urobel vzw het initiatief om het drink- en plasbeleid in de lagere scholen aan te kaarten en werd een overleg opgestart. De stuurgroep Wild van Water, met als procesbegeleider Logo Gent vzw, is een intensief samenwerkingsverband tussen de Stad Gent, het PUNC team (Pediatrisch Uro-Nefrologisch Centrum UZ Gent), de Universiteit Gent, Vrij CLB Regio Gent, Interstedelijke CLB Gent, CLB van het Gemeenschapsonderwijs Gent, Bond Moyson Oost-Vlaanderen, CM Midden Vlaanderen, Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen, Onafhankelijk Ziekenfonds Oost-Vlaanderen, Arteveldehogeschool Departement Lerarenopleiding Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs, Hogeschool Gent Departement Lerarenopleiding Basisonderwijs en de ouderkoepels.

De eerste stap was het in kaart brengen van de sanitaire en drinkwatervoorzieningen, het onderhoud van het sanitair en het drink- en plasbeleid in de Gentse basisscholen. Dat gaf een duidelijk zicht op de knelpunten en de mogelijkheden. Een tweede stap was het ontwikkelen van Vlaamse aanbevelingen inzake een plas- en drinkbeleid. De BOG standard (Better toilets for Pupils) en ‘Water is cool at school’ vormden de inspiratie. Tien aanbevelingen werden voorgelegd. In 2007 volgde een kwalitatief onderzoek bij 1.800 personen (directies, leerkrachten, onderhoudspersoneel, leerlingen, ouders) uit acht Gentse basisscholen, ter voorbereiding van de ontwikkeling van een pedagogisch pakket. Dat gaf een goed zicht op de beschikbare kennis en vormde de basis van Wild van water.

Wild van water 03Directies kunnen aan de slag met de wegwijzer voor directies met het zelfanalyse-instrument, achtergrondinformatie en tips voor de praktijk. Ook leerkrachten krijgen basisinformatie aangeboden met de wegwijzer voor leerkrachten. Daarnaast kunnen zij in de klas aan de slag met de ‘kits’. De kit voor kleuteronderwijs is uitgewerkt voor de verschillende jaren van het kleuteronderwijs met uitgebreide activiteiten voor de tweede en derde kleuterklas. Deze kan worden aangevuld met het voorleesboekje, de vertelplaat, de kleuterliedjes en het ondersteunend materiaal zoals affiches en picto’s. De kit voor de 1e graad bestaat uit drie delen: een handleiding om de kit te gebruiken met achtergrondinformatie over drinken en plassen, uitgebreide klasactiviteiten met werkbladen en bijkomend ondersteunend materiaal. Dit geldt ook voor de kit voor de 2e en 3e graad. Per graad wordt ingegaan op de leerinhouden die voor die leeftijd belangrijk zijn. Ook bij de keuze van methodieken wordt hiermee rekening gehouden. De aangeboden activiteiten situeren zich in de leergebieden Wereldoriëntatie, Wiskunde, Taal, Lichamelijke Opvoeding en Muzische vorming. Daarnaast wordt duidelijk gerefereerd naar de ontwikkelingsdoelen en eindtermen waar de activiteit toe bijdraagt. Voor thuis is er het voorleesboekje en het waterpaspoort met tips voor ouders en leuke spelletjes voor kinderen.

Afgelopen vrijdag mocht schepen Tom Balthazar aan de scholen die deelnamen aan het project een pakket ter waarde van 150 euro overhandigen, de directies kregen nadien een kleine (gezonde) receptie aangeboden op het Gentse stadhuis. Schepen Balthazar: “Dit project werd mogelijk gemaakt door de inspanningen van vele partners vanuit het onderwijs, de gezondheidszorg, de wetenschap en het beleid. In niet onbelangrijke mate heeft ook TMVW, integraal waterbedrijf, het project mogelijk gemaakt. Ik ben dan ook verheugd de diegene die dit project mogelijk maakten een kleine attentie te overhandigen”. Dankzij de samenwerking met Uitgeverij Abimo werden ook aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke materialen voor het onderwijs ontwikkeld. Op de valreep werd ook nog een koppeling gemaakt met de Vlaamse campagne Handige Hans, rond handhygiëne bij kleuters. Vandaag is alles klaar om een krachtig drink- en plasbeleid neer te zetten in het basisonderwijs.

De 10 aanbevelingen

  1. De school publiceert in het schoolreglement alle afspraken over toiletattitudes en drinkgewoontes voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
  2. Elk kind heeft het recht om op elk moment dat het nodig is naar het toilet te gaan.
  3. De school zorgt voor gepaste en gescheiden toiletfaciliteiten voor jongens en meisjes, kleuters en lagere schoolkinderen, en voor kinderen met een handicap.
  4. Op school is er een actieve toiletsupervisie en een schoonmaakbeleid.
  5. Iedereen kan na het toiletbezoek de handen wassen met water en zeep en ze afdrogen.
  6. Het aantal toiletten is aangepast aan het aantal kinderen. Elk kind heeft voldoende tijd om in de speeltijd rustig, zittend naar het toilet te gaan.
  7. Elk kind heeft onbeperkt toegang tot gratis water.
  8. De school zorgt voor voldoende, veilige, hygiënische en gemakkelijk bereikbare watervoorzieningen.
  9. Het drinken van water wordt actief gestimuleerd en gekoppeld aan andere initiatieven zoals gezonde voeding en correct toiletgedrag.
  10. Het gebruik van softdrinks wordt actief ontraden en drankautomaten worden zoveel mogelijk geweerd uit scholen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten