vrijdag 13 maart 2009

Stad Gent plaatst zonnepanelen op daken van eigen gebouwen

De stad Gent streeft naar meer hernieuwbare energie en energieonafhankelijkheid. Daarom werd een onderzoek gestart welke daken van stadsgebouwen in aanmerking komen voor de opstelling van PV cellen (fotovoltaïsche of zonne-energiepanelen). Het is de bedoeling om de daken van de stedelijke gebouwen die hiervoor geschikt zijn samen te voegen, zodat ze samen als een grote energiecentrale kunnen functioneren. Het Gentse OCMW zal hierbij wellicht aansluiten. Schepen Christophe Peeters: “Gent heeft een voorbeeldfunctie in het stimuleren van het opwekken en gebruiken van groene stroom. Zeker als het gaat voor haar eigen energiegebruik. Maar gezien de enorme oppervlakte die nodig is om de nodige stroom op te wekken zullen de investeringen en de exploitatiekosten hoog oplopen. En dat wil Gent vermijden. Er mag niet te veel belastingsgeld naar één project gaan, want dat komt de financiële situatie van de stad niet ten goede. We willen daarom ook niet per sé eigenaar worden van de deze installaties”.

Solar1Gent zal eerst kijken wat directe aankoop van zo een installatie kost. Daarna zal men de verschillende mogelijkheden vergelijken om deze daken via leasing, huur of concessie ter beschikking stellen van een huurder of concessienemer die deze daken zal aanwenden voor het plaatsen van een geoptimaliseerde PV installatie. De Stad Gent en het OCMW produceren zo milieuvriendelijke energie zonder zelf te investeren. Anderzijds ontvangt de Stad Gent geen groene stroom certificaten omdat de private partner juist hieruit zijn rendement haalt. Aangezien er meerdere formules zijn, wil de Stad Gent eerst een oproep naar de leveranciers lanceren en vervolgens met hen te onderhandelen. Het streefdoel is met de opdracht te starten in september 2009.

Het Gentse stadsbestuur streeft er naar, conform de nieuwe streefdoelen van de Europese Unie, om het aandeel van hernieuwbare energie voor haar eigen energieverbruik (elektriciteit, verlichting, verwarming en warm water) minstens op te drijven tot 20% tegen 2020. Dit komt de beperking van de CO2 uitstoot ten goede. Gent gaat ook voor 100% groene stroom zoals opgenomen in het Bestuursakkoord en wil zo het gebruik van hernieuwbare energie fors doen toenemen en een CO2-reductie van 40% realiseren. Sinds 01 september wordt voor 100 % groene elektrische energie voor de Stad Gent, Politiezone Gent, het OCMW Gent en de verzelfstandigde instellingen (EVA’s) van de Stad Gent aangekocht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten