vrijdag 16 januari 2009

Loting gezworenen voor assisenjury te Gent

Loting gezworenen 01Om de vier jaar wordt er een nieuwe gemeentelijke lijst opgemaakt van de gezworenen die kunnen aangewezen worden om te zetelen in een Hof van Assisen. Eerst dient daarvoor een voorbereidende lijst van gezworenen opgesteld te worden. Met het oog daarop is burgemeester Daniël Termont, in aanwezigheid van schepen Catharina Segers en schepen Christophe Peeters, overgaan tot de openbare loting van de kiezers die nu op een voorbereidende lijst worden ingeschreven. Deze loting bestaat uit het trekken van een getal van 2 cijfers. Burgemeester Termont trok een zes en een negen. De Gentenaren van wie het rangnummer op de kiezerslijst eindigt op 96 worden op deze lijst ingeschreven. Nadat de voorbereidende lijst opgesteld is worden er nog enkele andere selecties uitgevoerd. De persoon mag niet jonger dan 30 en ouder dan 60 jaar zijn. Bepaalde beroepscategorieën worden geschrapt. Maar wie niet stemgerechtigd is of geen burgerrechten heeft wordt ook niet opgeroepen.

Het hof van assisen is een volkstribunaal, in de zin dat het oordeel geveld wordt door de burgers en niet door beroepsrechters. Het hof van assisen werd in 1791 in Frankrijk ingesteld en werd in België en Nederland gedurende de Franse overheersing ingevoerd. Het assisenhof bestaat uit beroepsrechters en juryleden burgers. De Voorzitter leidt de debatten, de jury doet zonder aanwezigheid van de beroepsrechters uitspraak over de schuldvraag. De beroepsrechters beslissen nadien samen met de jury over de strafmaat. De jury bestaat uit 12 gezworenen en meerdere plaatsvervangende gezworenen. De gezworenen worden bij loting aangewezen.

Loting gezworenen 04Schepen Catharina Segers: “Op de dag van de opening van het proces moeten de kandidaten zich op het hof van assisen aanbieden. Aan deze personen wordt een inlichtingenformulier bezorgd om vast te stellen of zij kunnen lezen en schrijven, of zij de debatten kunnen volgen in de taal van de rechtspleging, of zij een beroep uitoefenen, of zij een politiek mandaat hebben en of zij denken redenen te hebben die verantwoorden dat zij niet kunnen zetelen. Ook personen die niet kunnen lezen of schrijven, de personen die de taal die tijdens het proces wordt gebruikt niet kennen, de politieke mandatarissen, de magistraten en zo meer uitgesloten”.

De gemeenten sturen de lijsten van de gezworenen naar de provincies, die ze op hun beurt overzenden aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de provinciehoofdplaats. Bij deze definitieve lijst wordt een overzicht gevoegd van de personen die hun woonplaats hebben in het arrondissement waar het hof van assisen zal zetelen. Dit overzicht dient voor de loting van de plaatsvervangende gezworenen. Uit de definitieve lijst worden dertig namen geloot (de kandidaat-gezworenen). Dertig andere namen worden geloot uit de lijst van de personen die hun woonplaats hebben in het arrondissement waar het hof van assisen zal zetelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten